CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 394/CP-VX
V/v Vận dụng xếp lương theo Nghị định số 110/1997/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2003

Kính gửi:

- Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội,
- Bộ Tài chính,
- Bộ Giao thông Vận tải.

Xét đề nghị của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội tại công văn số 578/LĐTBXH-TL ngày 28 tháng 2 năm 2003 về việc vận dụng xếp lương và phụ cấp chức vụ theo Nghị định số 110/1997/NĐ-CP ngày 18 tháng 11 năm 1997 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Cho phép các doanh nghiệp công ích: Trung tâm quản lý bay dân dụng Việt Nam, Cụm cảng Hàng không miền Nam, Cụm cảng Hàng Không miền Bắc, Cụm cảng Hàng không miền Trung và Bảo đảm an toàn Hàng hải Việt Nam vận dụng một số quy định tại Nghị định số 110/1997/NĐ-CP ngày 18 tháng 11 năm 1997 để xếp lương cho cán bộ quản lý, lãnh đạo như sau:

- Giám đốc vận dụng thêm một số mức lương chức vụ quản lý 6,34; Phó Giám đốc và Kế toán trưởng vận dụng thêm hệ số mức lương chức vụ quản lý 5,72;

- Trưởng phòng và tương đương vận dụng hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo 0,5; Phó trưởng phòng và tương đương vận dụng hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo 0,4.

2. Giao Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội phối hợp với Bộ Tài chính chịu trách nhiệm hướng dẫn các doanh nghiệp nói trên thực hiện./.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng