BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 394/UBCK-TTĐT
V/v yêu cầu các cán bộ quản lý trong công ty đại chúng tham gia lớp đào tạo quản trị công ty của UBCKNN.

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2009

Kính gửi: Cáccông ty đại chúng

Thực hiện Quyết định số 12/2007/QĐ-BTC ngày13/3/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành quy chế quản trị công tynhằm nâng cao chất lượng quản trị công ty và tính công khai minh bạch trong cáccông ty đại chúng, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) giao cho Trung tâmNghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán (Trung tâm NCKH&ĐTCK) tổ chứcđào tạo cấp chứng chỉ về:"Quản trị công ty cổ phần đại chúng" chocác cán bộ quản lý trong công ty cổ phần đại chúng theo chương trình đào tạocủa UBCKNN:

- Đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giámđốc: 1 ngày (2 buổi)

- Đối với các thành phần khác: 2 ngày (4 buổi)

Kế hoạch chi tiết đăng trên Website của UBCKNN(www.ssc.gov.vn) và website của Trung tâm NCKH&ĐTCK (www.srte.org.vn).

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước yêu cầu các công ty đạichúng sắp xếp thời gian cử các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc vàBan Kiểm soát; Kế toán trưởng và cán bộ công bố thông tin trong công ty đạichúng tham gia khóa đào tạo về "Quản trị công ty cổ phần đại chúng"do Trung tâm NCKH&ĐTCK - UBCKNN tổ chức và gửi báo cáo định kỳ 6tháng/lần về tình hình và kết quả tham gia các khóa đào tạo trên của công tycho UBCKNN.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP UBCK, TTĐT.

CHỦ TỊCH
Vũ Bằng