ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 394/UBND-TMDL
V/v Tổ chức lễ công bố tuyến du lịch theo dòng nhật ký Đặng Thuỳ Trâm.

Quảng Ngãi, ngày 01 tháng 03 năm 2006

Kính gửi: Sở thương mại – du lịch

Xét đề nghị của Sở Thương mại - Du lịch tại Tờ trình số 10/TTr-STMDL ngày 23 tháng 02 năm 2006 về việc tổ chức lễ công bố tuyến du lịch theo dòng nhật ký của Liệt sĩ - Bác sĩ Đặng Thuỳ Trâm; UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý cho Sở Thương mại - Du lịch phối hợp với các sở ngành, địa phương, đơn vị liên quan tổ chức lễ công bố tuyến du lịch theo dòng nhật ký của Liệt sĩ - Bác sĩ Đặng Thuỳ Trâm. Thành phần, thời gian, địa điểm tổ chức lễ thống nhất như đề nghị của Sở tại tờ trình nêu trên.

2. Kinh phí tổ chức lễ: Ngân sách tỉnh hỗ trợ không quá 30 triệu đồng; cân đối trong dự toán chi 2006 của Sở Thương mại – Du lịch là 10 triệu đồng; phần kinh phí còn thiếu, Sở Thương mại - Du lịch làm việc cụ thể với UBND các huyện Đức Phổ, UBND huyện Ba Tơ và Công ty Du lịch Quảng Ngãi để cân đối, chi từ nguồn ngân sách của các địa phương và đơn vị để thực hiện.

- Sở Thương mại – Du lịch lập dự toán chi tiết ( phần ngân sách tỉnh hỗ trợ) gửi Sở Tài chính thẩm tra, trình UBND tỉnh quyết định.

Yêu cầu Sở Thương mại - Du lịch, các sở ngành, địa phương, đơn vị liên quan phối hợp tổ chức tốt buổi lễ trên tinh thần tiết kiệm, chu đáo, đạt hiệu quả thiết thực./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
( Đã ký)
Đinh Thị Loan