BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
---------------------
V/v: Di chuyển đến địa điểm kiểm tra tập trung
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2012
Kính gửi:
Công ty TNT-Vietran Express Worldwide (VN)
(Số 39B Trường Sơn, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh)
Trả lời công văn số 1906012/TNT-OPS ngày 19/6/2012 và công văn số 090712/TNT-OPS ngày 09/07/2012 của Công ty TNT về việc di chuyển đến địa điểm kiểm tra tập trung cho hàng hóa chuyển phát nhanh tại số 6, Đường Thăng Long, Phường 4, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh của Công ty TECS, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
Đề nghị Công ty TNT-Vietran Express Worldwide (VN) thực hiện nội dung điểm 2 công văn số 2318/TCHQ-GSQL ngày 15/5/2012 của Tổng cục Hải quan về việc di chuyển địa điểm kiểm tra hàng hóa ngoài cửa khẩu.
Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty được biết và thực hiện.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c TCT Nguyễn Ngọc Túc (để b/c);
- Cục HQTP Hồ Chí Minh (để t/h);
- Lưu: VT, GSQL (03b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh