BỘ TƯ PHÁP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 3945/BTP-KHTC
V/v hướng dẫn, đôn đốc xây dựng báo cáo thống kê năm 2016 theo Thông tư số 04/2016/TT-BTP

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2016

Kính gửi: Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

Để triển khai quy định về pháp luật thống kê thuộc trách nhiệm của Ngành Tư pháp và đảm bảo kịp thời

1. Về số lượng biểu mẫu báo cáo thống kê

Số lượng các biểu mẫu thống kê kỳ báo cáo năm (để phục vụ tổng kết công tác tư pháp) thuộc trách nhiệm báo cáo của các cơ quan theo quy định tại Thông tư số 04/2016/TT-BTP là:

- Tất cả các Bộ, cơ quan ngang Bộ: Thực hiện 07 biểu.

Riêng Bộ Giao thông vận tải (GTVT) thực hiện 08 biểu (ngoài 07 biểu áp dụng chung cho các bộ ngành, Bộ GTVT cần thực hiện báo cáo theo biểu số 23c/BTP/ĐKQGGDBĐ về kết quả đăng ký, cung cấp ển).

- Cơ quan thuộc Chính phủ: 03 biểu.

(Chi tiết đã quy định tại

2. Hướng dẫn về cách ghi biểu báo cáo

Để đảm bảo đủ các thông tin số liệu cần thiết về kết quả xây dựng, ban hành, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật của các Bộ, cơ quan ngang Bộ trong cả năm 2016 theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008 (có hiệu lực đến 31/6/2016) và Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 (có hiệu lực từ 01/7/2016) nhằm phục vụ hoạt động Tổng kết công tác Tư pháp 2016, Bộ Tư pháp hướng dẫn như sau:

Đối với biểu số 01d/BTP/VĐC/XDPL “Số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ, ngành chủ trì soạn thảo, đã được ban hành; Số dự thảo VBQPPL do tổ chức pháp chế Bộ, ngành thẩm định”, đề nghị Bộ, ngành báo cáo rõ số liệu thống kê về số lượng Thông tư do Bộ, ngành mình chủ trì soạn thảo liên tịch với các Bộ, cơ quan ngang Bộ khác (Thông tư liên tịch giữa các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ) đã được thẩm định và ban hành trong thời gian từ 01/01/2016 đến 30/6/2016. Số liệu này được ghi vào Phần Ghi chú ở vị trí phía dưới, bên ngoài khung biểu báo cáo số 01d/BTP/VĐC/XĐPL ban hành kèm theo Thông tư 04/2016/TT-BTP.

3. Về thời hạn thống kê (thời điểm chốt số liệu thống kê để báo cáo)

Thời hạn chốt số liệu thống kê theo báo cáo định kỳ hàng năm (phục vụ tổng kết) là: Số liệu thực tế được lấy từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 30 tháng 11 hàng năm (11 tháng) số liệu ước tính được lấy từ ngày 01 tháng 12 đến hết ngày 31 tháng 12 hàng năm (01 tháng).

4. Về thời hạn nhận báo cáo thống kê

Thời hạn Bộ Tư pháp nhận báo cáo thống kê định kỳ hàng năm từ các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ là ngày 08/12.

Hiện nay toàn văn Thông tư số 04/2016/TT-BTP và các Phụ lục, hệ thống biểu mẫu báo cáo thống kê ban hành kèm theo Thông tư đã được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp (trang Thông tin thống kê Ngành).

Bộ Tư pháp đề nghị Thủ trưởng các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ chỉ đạo, tổ chức việc ời

Báo cáo được gửi về Bộ Tư pháp (Vụ ke223@gmail.com), chi tiết liên hệ Phòng Thống kê, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Tư pháp; điện thoại: 04.62739546, 04.62739554.


- Như trên;

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Tiến Dũng