BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3945/LĐTBXH-LĐTL
V/v: giải đáp một số quy định của Bộ Luật Lao động

Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 2015

Kínhgửi: Công ty trách nhiệm hữu hạn Vina Korea
(Lô 13, Khu Công Nghiệp Khai Quang, phường Khai Quang, thànhphố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc)

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hộinhận được công văn số 123/2015/CV-NS ngày 07/8/2015 của quý Công ty đề nghị hướngdẫn một số quy định của Bộ luật Lao động. Sau khi xem xét, Bộ Lao động - Thươngbinh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Thời gian làm căn cứ tính trả trợcấp thôi việc cho người lao động

Theo quy định tại Khoản3 Điều 14 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ thì thờigian làm việc để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian người lao động đã làmviệc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã thamgia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật và thời gian làm việc đãđược người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc. Trong đó: thời gian ngườilao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động bao gồm cả thời gianngười lao động nghỉ hưởng chế độ theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội. Thờigian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp bao gồm: thời gian người sửdụng lao động đã đóng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật và thờigian người sử dụng lao động đã chi trả cùng lúc với kỳ trả lương của người laođộng một khoản tiền tương đương với mức đóng bảo hiểm thất nghiệp theo quy địnhcủa pháp luật. Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc được tính theo năm(đủ 12 tháng), trường hợp có tháng lẻ thì từ đủ 01 tháng đến dưới 06 tháng đượctính bằng 1/2 năm; từ đủ 06 tháng trở lên được tính bằng 01 năm làm việc.

Như vậy, trường hợp người lao động chấmdứt hợp đồng lao động mà có thời gian không tham gia bảo hiểm thất nghiệp donghỉ ốm hoặc nghỉ hưởng chế độ thai sản từ đủ 01 tháng trở lên thì công ty cótrách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đối với thời gian nêutrên.

2. Về tham gia bảo hiểm thất nghiệp đốivới thời gian thử việc

Theo quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội(2006, 2014) thì người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác địnhthời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 03 tháng trở lên (từ ngày01/01/2018 là hợp đồng lao động từ đủ 01 tháng trở lên) thuộc đối tượng thamgia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Theo quy định tại Điều26, Điều 27 của Bộ luật Lao động thì người sử dụng lao động và người lao độngcó thể thỏa thuận về việc làm thử, quyền, nghĩa vụ của hai bên trong thời gianthử việc. Nếu có thỏa thuận về việc làm thử thì các bên cóthể giao kết hợp đồng thử việc. Hợp đồng thử việc phải có các nội dung quy địnhtại các điểm a, b, c, d, đ, g và h Khoản 1 Điều 23 của Bộ luậtnày, không bao gồm nội dung về bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế.

Căn cứ quy định nêu trên thì thờigian thử việc theo hợp đồng thử việc, người lao động không thuộc đối tượng thamgia bảo hiểm xã hội.

3. Về việc chi trả tiền đóng bảo hiểmxã hội, bảo hiểm y tế cùng lúc với kỳ trả lương của người lao động

Theo quy định của pháp luật về bảo hiểmxã hội thì việc tham gia bảo hiểm xã hội thực hiện theo tháng, không quy địnhtham gia theo ngày. Tại Khoản 3 Điều 85 của Luật bảo hiểm xã hộinăm 2014 quy định người lao động không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14ngày làm việc trở lên trong tháng thì không đóng bảo hiểm xã hội tháng đó.

Theo Khoản 3 Điều 186của Bộ luật Lao động thì đối với người lao động không thuộc đối tượng thamgia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp thìngoài việc trả lương theo công việc, người sử dụng lao động có trách nhiệm chitrả thêm cùng lúc với kỳ trả lương của người lao động một khoản tiền cho ngườilao động tương đương với mức đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bắt buộc, bảohiểm thất nghiệp và tiền nghỉ phép hằng năm theo quy định.

Đối chiếu với trường hợp nêu tại mục 3 công văn số 9876/BTC-TCDN nêu trên thì người lao động thuộcđối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế bắt buộc, bảo hiểmthất nghiệp bắt buộc. Vì vậy, người sử dụng lao động phải đóng bảo hiểm xã hộibắt buộc, bảo hiểm y tế bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động theođúng quy định của pháp luật, về trình tự, thủ tục và thời điểm đóng bảo hiểm xãhội, bảo hiểm y tế cho người lao động, đề nghị Công ty trao đi với cơ quan bảo hiểm xã hội đ được hướng dẫn.

4. Về tiền lương tính trả tiền làmthêm giờ, tiền nghỉ lễ, nghỉ phép

Theo quy định tại Khoản1 Điều 90 của Bộ luật Lao động thì tiền lương là khoản tiền mà người sử dụnglao động trả cho người lao động đ thực hiện công việctheo thỏa thuận. Tin lương bao gồm mức lương theo công việchoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác. Vì vậy, tiền lương làmcăn cứ để trả các chế độ cho người lao động như làm thêm giờ, tiền nghỉ phép,nghỉ lễ là tiền lương bao gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấplương và các khoản bổ sung khác.

Căn cứ vào quy định nêu trên, Bộ Laođộng - Thương binh và Xã hội đề nghị Công ty trách nhiệm hữu hạn Vina Korea đốichiếu với từng trường hợp cụ thể để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Phạm Minh Huân (để b/c);
- Lưu VT, Vụ LĐTL.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG LAO ĐỘNG – TIỀN LƯƠNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Hoàng Minh Hào