BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 3947/TCT-CS
V/v lập hoá đơn và khấu trừ thuế GTGT trong trường hợp Đại lý tại Việt Nam thu hộ Hãng giao nhận kho vận, chuyển phát nước ngoài.

Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2009

Kính gửi: Cục thuế các tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương.

Tổng cục Thuế nhận được ý kiến của một số đơn vị về việc lậphoá đơn và khấu trừ thuế GTGT trong trường hợp Đại lý tại Việt Nam thu hộ Hãnggiao nhận kho vận, chuyển phát nước ngoài. Tổng cục thuế hướng dẫn như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế GTGT và hướng dẫnthi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ quy định chitiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế;

Căn cứ hướng dẫn tại Mục I Phần A Thông tư số 134/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụthuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặccó thu nhập tại Việt Nam;

Trường hợp Hãng giao nhận kho vận, chuyển phát nước ngoài hoạtđộng tại Việt Nam thông qua Đại lý, khi Đại lý đứng ra thu hộ doanh thu choHãng nước ngoài thì Đại lý thực hiện xuất hoá đơn cho khách hàng như sau:

- Đại lý ghi rõ trên hoá đơn là tiền thu hộ Hãng nước ngoài,dòng tiền hàng ghi giá trị dịch vụ thanh toán cho Hãng nước ngoài (không bao gồmthuế GTGT), dòng thuế suất thuế GTGT không ghi và gạch chéo, dòng thuế GTGT ghiđúng số thuế GTGT Đại lý khấu trừ nộp thay Hãng nước ngoài theo hướng dẫn tạiThông tư số 134/2008/TT-BTC nêu trên.

- Đối với khách hàng là doanh nghiệp chế xuất: Đại lý ghi rõtrên hoá đơn là tiền thu hộ Hãng nước ngoài, dòng tiền hàng ghi giá trị dịch vụthanh toán cho Hãng nước ngoài, dòng thuế suất thuế GTGT và thuế GTGT không ghivà gạch chéo.

Trường hợp hoạt động giao nhận kho vận bao gồm cước vận tảiquốc tế: việc lập hoá đơn được thực hiện như hướng dẫn nêu trên đối với hai loạikhách hàng, trên hoá đơn ghi rõ giá trị dịch vụ thu hộ chịu thuế GTGT và giá trịdịch vụ thu hộ chịu thuế GTGT (cước vận tải quốc tế) với thuế suất 0%.

Khách hàng được sử dụng hoá đơn do Đại lý thu hộ Hãng nướcngoài xuất để khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo quy định, kể cả những hoá đơn xuấttừ ngày 1/1/2009.

Tổng cục Thuế thông báo để các Cục thuế biết và đề nghị hướngdẫn doanh nghiệp thực hiện theo từng trường hợp cụ thể./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty TNHH May Nienhsing VN
(trả lời cv số 13/09KT ngày 15/7/2009)
- Vụ PC, CST;
- Các Ban, đơn vị thuộc TCT;
- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương