BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------------------------
V/v: thủ tục hải quan đối với hàng hóa từ kho ngoại quan xuất ra nước ngoài
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------------
Hà Nội, ngày 12 tháng 08 năm 2011

Kính gửi: Công ty Cổ phần Anh Cao.
(Địa chỉ: 91 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội)
Trả lời văn bản số 0508/ACHN ngày 08/8/2011 của Công ty về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan hướng dẫn như sau:
Thủ tục hải quan đối với hàng hóa gửi kho ngoại quan xuất trả lại đối tác nước ngoài như được trình bày tại văn bản số 0508/ACHN dẫn trên thực hiện như đối với hàng hóa gửi kho ngoại quan xuất ra nước ngoài quy định tại khoản 3 Điều 55 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty biết và liên hệ với Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục để được giải quyết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh