BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 394TCT/DNNN
V/v: Thuế GTGT đối với bán tài sản đảm bảo nợ vay

Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2005

Kínhgửi: Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 12662/CT-DNNN2 ngày19/11/2004 của Cục thuế TP. Hồ Chí Minh về việc thuế GTGT đối với tài sản đảmbảo nợ vay; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm 3, mục IIThông tư số 62/2002/TT-BTC ngày 18/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuếGTGT đối với hoạt động xử lý tài sản bảo đảm tiền vay để thu hồi nợ của các tổchức tín dụng, thì: trường hợp tổ chức tín dụng nhận chính tài sản bảo đảm đểthay thế cho việc thực hiện nghĩa vụ được bảo đảm thì tổ chức tín dụng khôngphải xuất hóa đơn mà làm thủ tục chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng tàisản bảo đảm. Tài sản này khi tổ chức tín dụng bán ra không thuộc đối tượng chịuthuế GTGT nhưng phần chênh lệch bán tài sản được hạch toán vào kết quả kinhdoanh của tổ chức tín dụng.

Căn cứ quy định trên, trường hợpsau khi chuyển quyền sở hữu tài sản bảo đảm nợ vay, thì tài sản này đã thuộcquyền sở hữu của Ngân hàng. Nếu tài sản gán nợ đã chuyển quyền sở hữu, đang chờxử lý thì Ngân hàng sẽ hạch toán vào tài khoản 387 (hệ thống tài khoản kế toáncác Tổ chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết định số 479/2004/QĐ-NHNN ngày29/4/2004 của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Hệ thống tài khoản kế toáncác tổ chức tín dụng), sau khi xử lý sẽ ghi giảm khoản nợ tương ứng. Trường hợpNgân hàng hạch toán vào tài sản cố định của mình tức là Ngân hàng đã xử lý tàisản này và sẽ ghi giảm khoản nợ tương ứng và ghi tăng TSCĐ. Do đó, khi Ngânhàng bán tài sản bảo đảm nợ vay (kể cả trường hợp đã hạch toán vào TSCĐ) thìtài sản đó không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT, nhưng phần chênh lệch bán tàisản (nếu có) phải hạch toán vào kết quả kinh doanh để xác định thu nhập chịuthuế TNDN theo quy định trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuếthành phố Hồ Chí Minh được biết ./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: {VP (HC), DNNN (2b)}.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc