BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 395/BKH-PC
V/v kiến nghị của UBND tỉnh Đồng Nai về thủ tục đầu tư dự án kinh doanh bất động sản  

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2010

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ

Phúc đáp công văn số 95/VPCP-KTN ngày 07/01/2010 của Vănphòng Chính phủ về kiến nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai liên quan đếnviệc giải quyết một số vướng mắc trong thủ tục đầu tư dự án kinh doanh bất độngsản, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

1. Về các vướng mắc liên quan đến thẩm quyền chấp thuận vàcấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án kinh doanh bất động sản:

1.1. Trước hết Bộ Kế hoạch và Đầu tư thống nhất với ý kiếncủa Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai tại văn bản số 10265/UBND-TK ngày 16/12/2009về việc hiện tại một số văn bản pháp luật về đầu tư kinh doanh bất động sản cònthiếu thống nhất. Cụ thể:

a. Theo quy định tại khoản 1 Điều 15 Nghị định số 02/2006/NĐ-CP ngày 5/1/2006 của Chính phủ ban hành Quy chế khu đô thị mới, dựán khu đô thị mới thuộc mọi nguồn vốn có quy mô sử dụng đất từ 200 ha trở lêndo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, chophép đầu tư. Tuy nhiên, theo quy định tại Điều 37 Nghị định số 108/2006/NĐ-CPngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một sốđiều của Luật Đấu thầu, dự án phát triển khu đô thị mới có quy mô sử dụng đấttừ 200 ha trở lên không thuộc loại dự án do Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủtrương đầu tư.

b. Ngoài ra, để hướng dẫn Luật Xây dựng năm 2003, Chính phủđã ban hành Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 về quản lý dự án đầu tưxây dựng công trình. Tại khoản 1 Điều 4 Nghị định này có quy định “các dự ánnhóm A không phân biệt nguồn vốn phải lập Báo cáo đầu tư xây dựng công trình đểtrình Thủ tướng Chính phủ cho phép đầu tư”. Tuy nhiên, tại khoản 2 Điều 1 Nghịđịnh 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghịđịnh 16/2005/NĐ-CP đã bỏ yêu cầu trên đối với chủ đầu tư.

Như vậy giữa Nghị định 02/2006/NĐ-CP Nghị định 108/2006/NĐ-CP và Nghị định 112/2006/NĐ-CP nói trên đã có quy định khác nhau vềthẩm quyền chấp thuận đầu tư đối với dự án khu đô thị mới có quy mô sử dụng đấttừ 200 ha trở lên.

1.2. Tuy vậy, theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, để áp dụng phápluật trong trường hợp có sự khác nhau giữa các văn bản pháp luật quy định vềcùng một vấn đề, khoản 2 Điều 5 Luật Đầu tư và điểm d khoản 1 Điều 1 Nghị địnhsố 108/2006/NĐ-CP đã quy định nguyên tắc: “Hoạt động đầu tư đặc thù quy địnhtrong pháp luật chuyên ngành thì thực hiện theo quy định của pháp luật chuyênngành đó”.

Trong trường hợp này, Nghị định 02/2006/NĐ-CP là văn bảnpháp luật chuyên ngành quy định về quản lý và thực hiện dự án đầu tư phát triểnkhu đô thị mới. Do vậy, căn cứ các quy định nêu trên, dự án khu đô thị mới cóquy mô sử dụng đất từ 200 ha trở lên về nguyên tắc phải trình Thủ tướng Chínhphủ xem xét, cho phép đầu tư theo quy định tại Nghị định 02/2006/NĐ-CP .

2. Về 03 dự án bất động sản có quy mô sử dụng đất trên 200ha đã được UBND tỉnh Đồng Nai cấp Giấy chứng nhận đầu tư:

2.1. Trong thời gian qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đãcăn cứ vào Luật Đầu tư, Nghị định 108/2006/NĐ-CP để thực hiện việc cấp Giấychứng nhận đầu tư cho 03 dự án khu đô thị mới của tỉnh; quy trình, thủ tục đảmbảo theo quy định của các văn bản này với cách hiểu đây là luật chuyên ngành vềđầu tư; và vì Nghị định 108/2006/NĐ-CP được ban hành sau Nghị định02/2006/NĐ-CP trong đó điểm đ khoản 2 Điều 88 có nêu “bãi bỏ các quy định khácvề đầu tư trái với quy định của Nghị định này”. Hơn nữa, tại khoản 3 Điều 80Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 1997 và khoản 3 Điều 83 Luật Banhành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008 đều quy định theo hướng:trongtrường hợp các văn bản quy phạm pháp luật do cùng một cơ quan ban hành mà cóquy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng quy định của văn bản được banhành sau.

Ngoài ra, trước khi cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho các dự ánnêu trên, Cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư đã lấy ý kiến các cơ quan có thẩmquyền ở trung ương và địa phương theo quy định về thẩm tra dự án quy định tại Nghịđịnh 108/2006/NĐ-CP và hiện nay các dự án này đang triển khai hoạt động.

2.2. Như vậy, do chưa có cách hiểu và áp dụng thống nhấttrong trường hợp có sự khác nhau giữa các văn bản pháp luật quy định về cùngmột vấn đề nên 03 dự án khu đô thị mới của tỉnh Đồng Nai có quy mô sử dụng đấttừ 200 ha trở lên chưa thực hiện theo trình tự quy định tại Nghị định02/2006/NĐ-CP (trong trường hợp này là quy định pháp luật chuyên về đầu tư khuđô thị mới).

2.3. Do đó, để thực hiện các thủ tục đầu tư dự án khu đô thịmới theo quy định của Nghị định 02/2006/NĐ-CP Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhất trívới đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đề nghị về việc kiến nghị Thủtướng Chính phủ giao Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai bổ sung, hoàn thiện thủ tụcđầu tư phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành về đầu tư và xây dựngliên quan đến khu đô thị mới.

Trên đây là ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để Văn phòngChính phủ tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Xây dựng, Bộ Tư pháp;
- UBND tỉnh Đồng Nai;
- Các đơn vị: GS&TĐĐT, ĐTNN;
- Lưu: VP, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Bích Đạt