TNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

Số: 395/GSQL-GQ1
V/v nhập khẩu hạt hướng dương

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2015

Kính gửi: Công ty TNHH Đức Cường
(Địa chỉ: Xóm Chùa Tổng; La Phù, Hoài Đức, Hà Nội)

Trả lời công văn số 01/ĐC ngày 01/4/2015 của Công tyvề thủ tục nhập khẩu hạt hướng dương có xuất xứ từ Cộng hòa liên bang Nga, CụcGiám sát quản lý về hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày20/11/2013 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của các Bộ liên quan thì mặthàng hạt hướng dương có xuất xứ từ Cộng hòa liên bang Nga hiện nay không bị cấmnhập khẩu hoặc hạn chế nhập khẩu vào Việt Nam; căn cứ quy định tại Thông tư số 30/2014/TT-BNNPTNT ngày 05/9/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônthì mặt hàng hạt hướng dương thuộc Danh mục vật thể phải kiểm dịch thực vật, dođó khi nhập khẩu doanh nghiệp phải làm thủ tục kiểm dịch thực vật theo quy định.

Cục Giám sát quản lý về hải quan trả lời để Công tyđược biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c PTCT Vũ Ngọc Anh (để báo cáo);
- Lưu: VT, GQ1.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn