TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 395/GSQL-TH
V/v kinh doanh hàng hóa gửi kho ngoại quan của văn phòng đại diện Công ty nước ngoài.

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2013

Kính gửi:

Văn phòng đại diện Osram Pte Ltd.
(Đ/c: Phòng 1103, Lầu 11, số 2, Ngô Đức Kế, quận 1, TP. Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 05- 13/CV-OSngày 02/05/2013 của Văn phòng đại diện Osram Pte Ltd tại thành phố Hồ Chí Minhđề nghị hướng dẫn thủ tục kinh doanh xuất nhập khẩu hàng hóa gửi kho ngoại quanmặt hàng đèn và thiết bị đèn, về việc này Cục Giám sát quản lý về Hải quan -Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 17, Điều 18 Luật Thươngmại 2005; Căn cứ Điều 16 Nghị định 72/2006/NĐ-CP ngày 25/7/2006 của Chính phủQuy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thươngnhân nước ngoài tại Việt Nam thì Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoàiđặt tại Việt Nam không được thực hiện các hoạt động mua bán hàng hóa và cáchoạt động thương mại sinh lời trực tiếp tại Việt Nam.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan -Tổng cục Hải quan trả lời để Văn phòng đại diện Osram Pte Ltd tại thành phố HồChí Minh biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: TH (2b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha