BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 395/TCHQ-TXNK V/v thuế GTGT đối với hàng hóa nhập khẩu để xây dựng DNCX

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2021

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan TP. Hải Phòng;
- Công ty CP Huyndai Aluminum Vina.
(đường B2, khu B, KCN Phố Nối A, xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên)

Tổng cục Hải quan được công văn số 13825/HQHP-TXNK ngày 04/11/2020 của Cục Hải quan TP. Hải Phòng, công văn số HAV/20200909 ngày 09/9/2020 của Công ty CP Huyndai Aluminum Vina về xử lý thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hàng hóa nhập khẩu của nhà thầu để xây dựng nhà xưởng, văn phòng cho doanh nghiệp chế xuất (DNCX). Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 3 Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12 thì hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam là đối tượng chịu thuế GTGT, trừ các đối tượng quy định tại Điều 5 của Luật này;

Căn cứ khoản 20 Điều 5 Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12 thì hàng hóa, dịch vụ được mua bán giữa nước ngoài với các khu phi thuế quan và giữa các khu phi thuế quan với nhau thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT;

Căn cứ khoản 20 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định hàng hóa, dịch vụ được mua bán giữa nước ngoài với các khu phi thuế quan và giữa các khu phi thuế quan với nhau thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT;

Căn cứ Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định: “1. Thuế suất 0%: áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu; hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình ở nước ngoài và ở trong khu phi thuế quan; vận tải quốc tế; hàng hóa, dịch vụ thuộc diện không chịu thuế GTGT khi xuất khẩu, trừ các trường hợp không áp dụng mức thuế suất 0% hướng dẫn tại khoản 3 Điều này.

Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu là hàng hóa, dịch vụ được bán, cung ứng cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài và tiêu dùng ở ngoài Việt Nam; bán, cung ứng cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan; hàng hóa, dịch vụ cung cấp cho khách hàng nước ngoài theo quy định của pháp luật.

đ) Các hàng hóa, dịch vụ khác:

- Hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình ở nước ngoài hoặc ở trong khu phi thuế quan;...”;

>> Xem thêm:  Hướng dẫn thực hiện giảm thuế giá trị gia tăng xuống còn 8% theo Nghị quyết 43 từ 01/02/2022

Căn cứ Điều 2 Thông tư số 25/2018/TT-BTC ngày 16/3/2018 của Bộ Tài chính quy định việc hoàn thuế đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu;

Theo hướng dẫn tại công văn số 12366/BTC-TCHQ ngày 17/9/2013 của Bộ Tài chính về thủ tục áp dụng đối với trường hợp hàng hóa không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT và thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu của doanh nghiệp nội địa để xây dựng nhà xưởng, văn phòng cho doanh nghiệp chế xuất.

Căn cứ các quy định và hướng dẫn nêu trên, trường hợp của Công ty CP Huyndai Aluminum Vina là nhà thầu xây dựng cho Công ty TNHH Samsung Display Việt Nam nhưng chưa đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại công văn số 12366/BTC-TCHQ nên không thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, cụ thể: Trước khi nhập khẩu hàng hóa, Công ty TNHH Samsung Display Việt Nam không có công văn gửi cơ quan hải quan đề nghị nhập khẩu hàng hóa tạo tài sản cố định kèm Danh mục hàng hóa (trên cơ sở đề nghị của từng nhà thầu phụ và nhà thầu chính); hàng hóa nhập khẩu không được vận chuyển thẳng đến xây dựng doanh nghiệp chế xuất; công ty đã đăng ký sai mã loại hình tờ khai nhập khẩu là E31 - nhập nguyên liệu SXXK (mã loại hình đúng là E13 - nhập tạo tài sản của doanh nghiệp chế xuất). Khi nhập khẩu hàng hóa để phục vụ thi công xây dựng nhà xưởng, văn phòng cho Công ty TNHH Samsung Display Việt Nam, Công ty CP Huyndai Aluminum Vina phải nộp thuế GTGT, khi xây dựng hoàn thành và xuất khẩu hàng hóa vào doanh nghiệp chế xuất thì được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% và được kê khai khấu trừ, hoàn thuế GTGT theo quy định tại Điều 2 Thông tư số 25/2018/TT-BTC ngày 16/3/2018 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hải Phòng, Công ty CP Huyndai Aluminum Vina biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:- Như trên;
- TT Vũ Thị Mai (b/cáo);
- Vụ CST, Vụ PC;
- Tổng cục Thuế;
- Lưu: VT, TXNK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng