BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 395/TCT-TNCN
V/v trả lời kiến nghị tại Hội nghị đối thoại với DN năm 2008

Hà Nội, ngày 5 tháng 02 năm 2009

Kính gửi: Công ty Luật TNHH Minh Đăng Quang

Về nội dung kiến nghị của Công ty nêu tại Hội nghị đối thoạivới doanh nghiệp năm 2008 về cải cách thủ tục hành chính thuế và hải quan, Tổngcục thuế có ý kiến như sau:

Câu hỏi:

Câu hỏi 1: Về chính sách thuế TNCN đối với trợ cấp thai sảnvà trợ cấp ốm đau trong thời gian qua đã có các hướng dẫn chồng chéo, khôngđúng pháp luật, không nhất quán, gây thiệt hại cho doanh nghiệp và người laođộng. Doanh nghiệp có được đòi lại số thuế TNCN đã nộp cho trường hợp này, cáchthức hoàn lại thuế đã nộp năm 2007-2008.

Câu hỏi 2: Hợp đồng ghi lương Net (thu nhập sau thuế) giaiđoạn 2007-2008, sang năm 2009 có được tính vào chi phí.

Trả lời:

Câu hỏi 1:

Theo quy định tại Điều 6 Luật Bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa ViệtNam quy định: "Lương hưu, trợ cấp BHXH,... được miễn thuế thu nhập cánhân"

Căn cứ quy định của Luật Bảo hiểm xã hội nêu trên, Bộ Tàichính đã có Công văn số 1597/BTC-TCT ngày 30/01/2007 hướng dẫn: "Kể từngày 1/1/2007 đến khi có văn bản pháp quy mới về thuế thu nhập cá nhân, cáckhoản lương hưu, trợ cấp cá nhân nhận được từ chế độ BHXH thuộc diện không chịuthuế thu nhập cá nhân."

Trong quá trình thực hiện đã có sự hiểu không thống nhất, dođó ngày 4/12/2008 Tổng cục thuế đã có Công văn số 4684/TCT-TNCN gửi cục thuếcác tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn cụ thể như sau: "Cáckhoản thu nhập mà cá nhân nhận được từ quỹ BHXH theo chế độ trợ cấp thai sản(bao gồm cả tiền trả thay lương khi nghỉ việc sinh con), chế độ trợ cấp ốm đautheo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội được miễn thuế thu nhập cá nhân."

Các trường hợp trong năm 2007, 2008 nếu đã kê khai và nộpthuế đối với thu nhập từ quỹ Bảo hiểm xã hội trả theo chế độ thai sản, chế độốm đau thì được điều chỉnh lại vào số thuế phải nộp của năm 2008.

Câu hỏi 2:

Trường hợp Công ty ký hợp đồng lao động, trong đó thoả thuậnlương trả cho người lao động là lương NET (thu nhập sau thuế), khi thực hiệnnghĩa vụ khấu trừ thuế TNCN của người lao động, Công ty được tính khoản tiềnthuế đó vào chi phí sản xuất kinh doanh của Công ty và phải tính vào chi phítrong năm, không được tính vào chi phí của năm sau. Do đó nếu trong năm 2007,năm 2008 Công ty có ký lương NET với người lao động thì thuế TNCN của năm 2007,năm 2008 không được tính vào chí phí sản xuất kinh doanh năm 2009.

Tổng cục thuế trả lời để Công ty biết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Lê Hồng Hải