THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 395/TTg-KTN
V/v thực hiện chuyển giao quyền thu phí đường cao tốc Tp. Hồ Chí Minh - Trung Lương và Dự án BOT Trung Lương - Mỹ Thuận

Hà Nội, ngày 14 tháng 3 năm 2013

Kính gửi:

- Các Bộ: Giao thông vận tải, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư;
- Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

Xét đề nghị của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Pháttriển Việt Nam (công văn số 87/CV-BIDV ngày 18 tháng 01 năm 2013), ý kiến củaBộ Giao thông vận tải (công văn số 1312/BGTVT-TC ngày 08 tháng 02 năm 2013) vềviệc thực hiện chuyển giao quyền thu phí đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh -Trung Lương và Dự án BOT Trung Lương - Mỹ Thuận, Thủ tướng Chính phủ có ý kiếnnhư sau:

1. Đồng ý sử dụng nguồn thu phí từ trạm thu phí cầu Mỹ Thuậntừ ngày 15/4/2010 đến ngày 31/12/2012 để thanh toán hoàn trả các chi phí choCông ty cổ phần phát triển đường cao tốc BIDV (BEDC) như đề nghị của Bộ giaothông vận tải và Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt nam tại các công vănnêu trên. Số tiền còn thiếu được bố trí từ nguồn thu phí đường cao tốc thànhphố Hồ Chí Minh - Trung Lương theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bảnsố 217/TTg-KTN ngày 20 tháng 02 năm 2012.

2. Bộ Giao thông vận tải chịu trách nhiệm về giá trị đầu tưcủa BEDC để làm cơ sở thanh toán; phối hợp với Bộ Tài chính để triển khai thựchiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- VPCP: BTCN, các PCN,
các Vụ: KTTH, TKBT, TH,
Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3b). Ha 25

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG




Hoàng Trung Hải