THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM
Đ
c lp - T do - Hnh phúc
---------------

Số: 395/TTg-QHQT V/v phê duyệt Đề xuất Dự án thành phần tỉnh Quảng Nam thuộc D án “Hiện đại hóa thủy lợi thích ứng biến đổi khí hậu”, vay ADB

Nộingày 30 tháng 03 năm 2021

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam.

Xét kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 6629/BKH ĐT-KTĐN ngày 06 tháng 10 năm 2020, Bộ Tài chính tại các văn bản số: 16210/BTC-QLN ngày 31 tháng 12 năm 2020, 2710/BTC-QLN ngày 17 tháng 3 năm 2021; báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản số 471/BNN-HTQT ngày 22 tháng 01 năm 2021 về Đề xuất Dự án “Hiện đại hóa thủy lợi thích ứng biến đổi khí hậu”, vay vốn Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt Đề xuất Dự án thành phần tỉnh Quảng Nam thuộc Dự án “Hiện đại hóa thủy lợi thích ứng biến đi khí hậu”, vay vốn ADB. Nội dung Đề xuất dự án như kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản nêu trên.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo ADB về Đề xuất dự án thành phần tỉnh Quảng Nam được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

3. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam:

- Tiếp thu, giải trình đầy đủ ý kiến của các cơ quan liên quan trong quá trình lập và hoàn thiện Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư; chịu trách nhiệm rà soát các hạng mục đầu tư đ tránh trùng lắp, bảo đảm hiệu quả và chsử dụngvn vay ADB cho chi đầu tư phát triển, không vay cho chi thường xuyên theo đúng quy định tại Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 29 tháng 6 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ và các quy định pháp luật khác liên quan.

- Phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thành các thủ tục thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư theo đúng quy định hiện hành./.

 


i nhn:
- Như trên;
- TTg, các PTTg: Phạm Bình Minh, Trịnh Đình Dũng;
- Các Bộ: TP, NG, TNMT;
- VPCP: BTCN, PCN Nguy
n Cao Lục, các Vụ: KTTH, NN, QHĐP, TH;
-
Lưu: VT, QHQT (3).HN.

KT. THỦ TƯNG PHÓ THỦ TƯỚNG
Phm Bình Minh