ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 395/UBND-KGVX V/v thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

Bắc Giang, ngày 28 tháng 01 năm 2021

 

Kính gửi:

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố.

Ngày 28 tháng 01 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 05/CT-TTg về một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan (như kính gửi) thực hiện một số nội dung sau:

1. Triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung chỉ đạo về phòng, chống dịch Covid -19 tại Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ, Thông báo kết luận số 44/TB-UBND ngày 28/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh, và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh. Các nội dung phát sinh, vượt quá thẩm quyền, khả năng xử lý của ngành, địa phương phải kịp thời báo cáo xin ý kiến chỉ đạo giải quyết của Chủ tịch UBND tỉnh.

2. Quán triệt nhân dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid- 19 theo thông điệp 5K của Bộ Y tế: “Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế”; xử lý nghiêm các trường hợp không đeo khẩu trang tại các địa điểm công cộng và trên phương tiện giao thông công cộng.

Thường xuyên thông tin về tình hình và các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 để người dân đề cao cảnh giác, không hoang mang với dịch bệnh.

3. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp dừng tất cả các hội nghị, cuộc họp mời đông người; trường hợp cần thiết phải tổ chức thì quy mô không quá 50 người và phải áp dụng nghiêm biện pháp phòng, chống dịch theo quy định (đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, ngồi giãn cách, đặc biệt không tổ chức tiệc ăn, uống...).

Các địa phương, cơ quan, đơn vị chưa tổ chức tổng kết năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 thì nghiên cứu tổ chức bằng hình thức trực tuyến hoặc hình thức khác phù hợp; hạn chế tối đa tập trung đông người.

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, tổ liên gia không tổ chức tiệc liên hoan (ăn, uống tập trung) cho đến khi có thông báo mới.

4. Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh liên hệ các nhà cung cấp pháo hoa, thương thảo hợp đồng bổ sung điều khoản hỗ trợ đối với tình huống sau này có chỉ đạo dừng hoạt động bắn pháo hoa dịp Tết nguyên đán Tân Sửu năm 2021 để hạn chế tối đa việc lãng phí kinh phí.

5. Giao Giám đốc Sở Y tế là người phát ngôn, cung cấp thông tin cho các cơ quan thông tin, báo chí về công tác phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh; hàng ngày báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh về diễn biến tình hình dịch bệnh Covid- 19 trên địa bàn tỉnh.

>> Xem thêm:  Thế nào là rửa tiền ? Tội rửa tiền bị phạt tù bao nhiêu năm ? Cách phòng chống rửa tiền ?

6. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả thực hiện các nội dung chỉ đạo trên./.

(Gửi kèm Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ; Thông báo kết luận số 44/TB-UBND ngày 28/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh)

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- VP UBND tỉnh: LĐVP, các phòng, đơn vị;
- Lưu: VT, TKCT, KGVX;

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Thế Tuấn