BỘ TÀI CHÍNH****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 3952TC/HCSN
V/v: Kinh phí triển khai thực hiện Chỉ thị số 58 CT/TW ngày 17/10/2000

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2001

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ
- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc tW
- Các tổng công ty 90, 91

Để triển khai thực hiện Chỉ thị số 58 CT/TW ngày 17 tháng 10 năm 2000 của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá”, Bộ Tài chính hướng dẫn như sau:

- Đối với các cơ quan hành chính sự nghiệp: Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc TW căn cứ vào kế hoạch ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin của Bộ, cơ quan, địa phương mình để xây dựng dự toán kinh phí hàng năm cho việc ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin, tổng hợp chung vào dự toán chi ngân sách của Bộ, cơ quan và địa phương trình các cấp có thẩm quyền quyết định. Riêng năm 2001, đề nghị ưu tiên phân bổ kinh phí trong dự toán được giao để ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin.

- Đối với các doanh nghiệp: Chi phí thực hiện việc ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin phục vụ yêu cầu phát triển sản xuất kinh doanh được hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh ./.

Nơi nhận:
- Như trên.
- Các đơn vị thuộc Bộ: Vụ TCNH, NSNN,
TCT, Cục TC DN, Vụ I, Kho bạc TW.
- Lưu VP (2 bản), Vụ HCSN.

KT.BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Kim Ngân