VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------------

Số: 3953/VPCP-KTN

V/v: chi phí rủi ro của Tổng thầu EPC Dự án nhiệt điện Cà Mau 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------------------

Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2010

Kính gửi:

- Bộ Công Thương;
- Tổng công ty lắp máy Việt
Nam.

Về đề nghị của Tổng công ty lắp máy Việt Nam – LILAMA (công văn số 842 TCT/BDACM ngày 20 tháng 5 năm 2010) về chi phí rủi ro của Tổng thầu EPC Dự án nhà máy nhiệt điện Cà Mau 1, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải giao Bộ Công Thương trên cơ sở Tổng mức đầu tư được duyệt và hợp đồng EPC đã ký xem xét, xử lý.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện.

Nơi nhận:- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: KH&ĐT, TC, XD;
- Kiểm toán nhà nước;
- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, TKBT, KTTH;
- Lưu: VT, KTN (4). MT.(20b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý