TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 39540/CT-HTr
V/v giải đáp chính sách thuế

Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2014

Kính gửi:

Công ty cổ phần Thiết bị Tân Phát
(Đ/c: số 168 Phan Trọng Tuệ, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội.
MST: 0100981927)

Trảlời công văn số 500/CVTP ngày 05/8/2014 của Công ty cổ phần Thiết bị Tân Pháthỏi về chính sách thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Căncứ Điểm 2.9 Khoản 2 Phụ lục 4 hướng dẫn lập hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ đốivới một số trường hợp (Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày31/3/2014 của Bộ Tài chính) quy định:

"2.9.Tổ chức, cá nhân xuất hàng hoá bán lưu động sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vậnchuyển nội bộ kèm theo Lệnh điều động nội bộ theo quy định, khi bán hàng cơ sởlập hóa đơn theo quy định"

Căncứ quy định trên, trường hợp Công ty cổ phần Thiết bị Tân Phát có hoạt động bánhàng lưu động thì khi xuất hàng hóa bán lưu động, đơn vị sử dụng Phiếu xuất khokiêm vận chuyển nội bộ kèm theo Lệnh điều động nội bộ theo quy định, khi bánhàng đơn vị lập hoá đơn theo quy định.

CụcThuế TP Hà Nội trả lời Công ty cổ phần Thiết bị Tân Phát biết để thực hiện theođúng quy định tại văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bảnnày./.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Thái Dũng Tiến