TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 39543/CT-HTr
V/v trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2014

Kính gửi:

Công ty CP Xây dựng và phát triển đô thị Hòa Phát
(Địa chỉ: số 34 Đại Cồ Việt, P. Lê Đại Hành, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội)
MST: 0101178864

Cụcthuế TP Hà Nội nhận được công văn số 2007/CV /XDHP ngày 20/07/2014 của Công tyCP Xây dựng và phát triển đô thị Hòa Phát hỏi về chính sách thuế, Cục thuế TP HàNội có ý kiến như sau:

-Căn cứ Điều 8, Mục 1, Chương II Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 củaBộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thihành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng

"Điều8. Thời điểm xác định thuế GTGT

...

2.Đối với cung ứng dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ hoặcthời điểm lập hoá đơn cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền haychưa thu được tiền.

..."

-Căn cứ Điều 5, Chương II Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/07/2012 của Bộ Tàichính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế TNDN số 14/2008/QH12 vàhướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008, Nghị định số 122/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một sốđiều của Luật thuế TNDN.

-Căn cứ Điều 5, Chương II Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tàichính hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chínhphủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật thuế TNDN (có hiệu lực từ ngày02/08/2014 và áp dụng cho kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp từ năm 2014 trởđi) quy định về doanh thu để tính thu nhập chịu thuế TNDN như sau:

"Điều5. Doanh thu

1.Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế được xác định như sau:

Doanhthu để tính thu nhập chịu thuế là toàn bộ tiền bán hàng hóa, tiền gia công,tiền cung cấp dịch vụ bao gồm cả khoản trợ giá, phụ thu, phụ trội mà doanhnghiệp được hưởng không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

...

c)Trường hợp doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh dịch vụ mà khách hàng trả tiềntrước cho nhiều năm thì doanh thu để tính thu nhập chịu thuế được phân bố chosố năm trả tiền trước hoặc được xác định theo doanh thu trả tiền một lần.Trường hợp doanh nghiệp đang trong thời gian hưởng ưu đãi thuế việc xác định sốthuế được ưu đãi phải căn cứ vào tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộpcủa số năm thu tiền trước chia (:) cho số năm thu tiền trước.

2.Thời điểm xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế được xác định như sau:

...

b)Đối với hoạt động cung ứng dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịchvụ cho người mua hoặc thời điểm lập hóa đơn cung ứng dịch vụ.

Trườnghợp thời điểm lập hóa đơn cung ứng dịch vụ xảy ra trước thời điểm dịch vụ hoànthành thì thời điểm xác định doanh thu tính thuế được tính theo thời điểm lậphóa đơn cung ứng dịch vụ.

..."

-Căn cứ Tiết a, Điểm 2, Điều 16, Chương III Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày31/3/2014 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày14 tháng 5 năm 2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủquy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định như sau:

"2.Cách lập một số tiêu thức cụ thể trên hoá đơn

a)Tiêu thức "Ngày tháng năm " lập hóa đơn

...

Ngàylập hóa đơn đối với cung ứng dịch vụ là ngày hoàn thành việc cung ứng dịch vụ,không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Trường hợp tổ chứccung ứng dịch vụ thực hiện thu tiền trước hoặc trong khi cung ứng dịch vụ thìngày lập hóa đơn là ngày thu tiền. "

Căncứ các quy định trên, trường hợp Công ty cung cấp dịch vụ trông giữ xe chokhách hàng có thu tiền trước bạ (3) tháng một lần thì:

-Về hóa đơn: Khi thu tiền của khách hàng Công ty có trách nhiệm lập hóa đơn theoquy định.

-Về thuế GTGT: Thời điểm xác định thuế GTGT là thời điểm lập hóa đơn, doanh thutính thuế GTGT là số tiền thu trước.

-Về thuế TNDN: Thời điểm xác định doanh thu tính thuế TNDN là thời điểm lập hóađơn, doanh thu để tính thu nhập chịu thuế TNDN được xác định theo quy định Điều5, Chương II Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 nêu trên.

Cụcthuế TP Hà Nội thông báo Công ty CP Xây dựng và phát triển đô thị Hòa Phát đểthực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được tríchdẫn tại văn bản này./.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Thái Dũng Tiến