TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 39546/CT-HTr
V/v trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2014

Kính gửi:

Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư xây dựng và du lịch Bảo Sơn
Mã số thuế: 0100372107
Địa chỉ: số 50 Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành Phố Hà Nội

Trảlời công văn số 63/TCKT ngày 04/8/2014 của Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư xâydựng và du lịch Bảo Sơn hỏi về chính sách thuế, Cục thuế Thành phố Hà Nội có ýkiến như sau:

-Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫnthi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày18/12/2013 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điềuLuật thuế GTGT ( có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2014).

+Tại khoản 5 Điều 5 quy định các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuếGTGT:

"5.Doanh nghiệp, hợp tác xã nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ bán sản phẩmtrồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, hải sản chưa chế biến thành các sản phẩm kháchoặc chỉ qua sơ chế thông thường cho doanh nghiệp, hợp tác xã ở khâu kinh doanhthương mại không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT. Trên hoá đơn GTGT, ghi dònggiá bán là giá không có thuế GTGT, dòng thuế suất và thuế GTGT không ghi, gạchbỏ.

Trườnghợp doanh nghiệp, hợp tác xã nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ bán sảnphẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặcchỉ qua sơ chế thông thường cho các đối tượng khác như hộ, cá nhân kinh doanhvà các tổ chức, cá nhân khác thì phải kê khai, tính nộp thuế GTGT theo mức thuếsuất 5% hướng dẫn tại khoản 5 Điều 10 Thông tư này.

Hộ,cá nhân kinh doanh, doanh nghiệp, hợp tác xã và tổ chức kinh tế khác nộp thuếGTGT theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT khi bán sản phẩm trồng trọt,chăn nuôi, thủy sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm kháchoặc chỉ qua sơ chế thông thường ở khâu kinh doanh thương mại thì kê khai, tínhnộp thuế GTGT theo tỷ lệ 1 % trên doanh thu.

...

Trườnghợp sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản chưa chế biến thành các sản phẩmkhác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường bán cho doanh nghiệp, hợp tác xã đã lậphoá đơn, kê khai, tính thuế GTGT thì người bán và người mua phải điều chỉnh hoáđơn để không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT theo hướng dẫn tại khoản này."

+Tại khoản 7 Điều 10 quy định về thuế suất thuế GTGT 5% như sau:

"7.Thực phẩm tươi sống ở khâu kinh doanh thương mại; lâm sản chưa qua chế biến ởkhâu kinh doanh thương mại, trừ gỗ, măng và các sản phẩm quy định tại khoản 1Điều 4 Thông tư này.

Thựcphẩm tươi sống gồm các loại thực phẩm chưa được làm chín hoặc chế biến thànhsản phẩm khác, chỉ sơ chế dưới dạng làm sạch, bóc vỏ, cắt, đông lạnh, phơi khômà qua sơ chế vẫn còn là thực phẩm tươi sống như thịt gia súc, gia cầm, tôm,cua, cá và các sản phẩm thủy sản, hải sản khác. Trường hợp thực phẩm đã qua tẩmướp gia vị thì áp dụng thuế suất 10%".

-Căn cứ công văn số 7062/BTC-TCT ngày 29/5/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn vềviệc thuế GTGT đối với sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, hải sản.

Căncứ các quy định trên, Cục thuế TP Hà Nội trả lời về nguyên tắc như sau:

Trườnghợp Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư xây dựng và du lịch Bảo Sơn mua các sảnphẩm thịt lợn, thịt trâu, thịt bò, thịt gà, thịt vịt, thịt chim là sản phẩmchăn nuôi, thủy sản chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chếthông thường của Công ty cổ phần thực phẩm Ngôi sao xanh là đối tượng nộp thuếtheo phương pháp khấu trừ ở khâu kinh doanh thương mại thì thuộc trường hợpkhông phải kê khai, tính nộp thuế GTGT. Trên hoá đơn GTGT, ghi dòng giá bán làgiá không có thuế GTGT, dòng thuế suất và thuế GTGT không ghi, gạch bỏ.

Trườnghợp người bán đã lập hoá đơn, kê khai, tính thuế GTGT thì người bán và ngườimua phải điều chỉnh hoá đơn để không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT theohướng dẫn tại khoản 5 Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Cụcthuế Thành phố Hà Nội thông báo để Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư xây dựng vàdu lịch Bảo Sơn biết và thực hiện theo đúng quy định tại văn bản quy phạm phápluật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Thái Dũng Tiến