BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------------------
V/v: Kê khai, nộp thuế của chi nhánh Viettel.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2011

Kính gửi: Tập đoàn Viễn thông quân đội (Viettel).
Trả lời công văn số 2086/VTQĐ-TCKT ngày 09/06/2011 của Tập đoàn Viễn thông quân đội (Viettel) đề nghị hướng dẫn về việc kê khai nộp thuế TNDN năm 2009, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Tại điểm 1.4, mục III, phần B Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn:
“1.4. Đối với các tập đoàn kinh tế, các tổng công ty có đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc nếu đã hạch toán được doanh thu, chi phí, thu nhập chịu thuế thì đơn vị thành viên phải kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp với cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị thành viên.
Trường hợp đơn vị thành viên có hoạt động kinh doanh khác với hoạt động kinh doanh chung của tập đoàn, tổng công ty và hạch toán riêng được thu nhập từ hoạt động kinh doanh khác đó thì đơn vị thành viên khai thuế thu nhập doanh nghiệp với cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị thành viên.
Trường hợp cần áp dụng khai thuế khác với hướng dẫn tại điểm này thì tập đoàn kinh tế, tổng công ty phải báo cáo với Bộ Tài chính để có hướng dẫn riêng”.
Căn cứ hướng dẫn tại điểm 1.4, mục III, phần B Thông tư số 60/2007/TT-BTC nêu trên, Tổng cục Thuế đã có công văn số 571/TCT-KK ngày 20/2/2009 hướng dẫn về việc khai thuế, nộp thuế TNDN của Tập đoàn Viettel.
Theo báo cáo tại công văn số 2456/CT-KTT5 ngày 12/10/2011 của Cục thuế thành phố Hà Nội, toàn bộ các khoản doanh thu liên quan đến các hoạt động của chi nhánh được hạch toán chung vào tài khoản 551 (doanh thu) của Tập đoàn Viettel. Toàn bộ các khoản thu nhập từ phạt vi phạm của nhân viên do vi phạm các quy định liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh được hạch toán vào tài khoản 711 (Thu nhập khác) của Tập đoàn và nằm trong hoạt động kinh doanh chính của tập đoàn. Tập đoàn thực hiện kê khai, nộp thuế và quyết toán thuế TNDN tại Cục thuế Thành phố Hà Nội đối với các khoản doanh thu, thu nhập khác của văn phòng tập đoàn và các chi nhánh thuộc các tỉnh, thành phố.
Căn cứ hướng dẫn trên đây và báo cáo của Cục thuế thành phố Hà Nội tại công văn số 2456/CT-KTT5 ngày 12/10/2011 thì:

>> Xem thêm:  Quy định về giải tỏa đất đai theo đúng pháp luật ? UBND xã có thẩm quyền giải tỏa đất không ?

- Tập đoàn Viettel thực hiện kê khai nộp thuế TNDN theo hướng dẫn tại Thông tư số 60/2007/TT-BTC và Công văn số 571/TCT-KK.
- Đối với các khoản thu nhập từ hoạt động kinh doanh bán điện thoại hưởng hoa hồng, thu lãi tiền gửi ngân hàng và thu phạt do nhân viên vi phạm các quy định liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh nêu tại công văn số 2086/VTQĐ-TCKT ngày 09/06/2011 của Tập đoàn Viễn thông quân đội, nếu Tập đoàn Viettel đã thực hiện hạch toán tập trung tại Tập đoàn, đã kê khai, nộp thuế TNDN tại Cục thuế thành phố Hà Nội thì không phải khai, nộp thuế TNDN tại Cục thuế địa phương nơi đặt chi nhánh.
Tổng cục Thuế trả lời để Tập đoàn Viễn thông quân đội biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế tỉnh Kon Tum;
- Các Vụ: CS, KK, PC (TCT);
- Website Tổng cục Thuế;
- Lưu: VT, DNL (2b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

>> Xem thêm:  Đền bù đất vườn trồng cây lâu năm liền kề đất nhà ở như thế nào ? Có nên mua đất đền bù không ?