VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3958/VPCP-ĐMDN
V/v bổ sung Trung tâm Điều hành vận tải đường sắt

Hà Nội, ngày 14 tháng 8 năm 2003

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải,
- Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam

Về đề nghị của Tổng Công ty Đường sát Việt Nam (công văn số 141/ĐS-TCCB-LĐ ngày 30 tháng 7 năm 2003) về việc bổ sung Trung tâm Điều hành vận tải đường sắt là đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc Tổng Công ty, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

1. Đồng ý bổ sung Trung tâm Điều hành vận tải đường sắt là đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

2. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ra quyết định bổ sung TRUNG TâM Điều hành vận tải đường sắt theo quy định hiện hành.

Văn phòng xin thông báo để Bộ Giao thông Vận tải và Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam biết, thực hiện.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VPCP
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Minh Thông