BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 396/BGTVT-KHĐT
V/v: Áp dụng một số cơ chế về dịch vụ tư vấn cho dự án BOT đường cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2009

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ

Bộ Giao thông vận tải nhận được văn bản số 253/VPCP-KTN ngày12/01/2009 của Văn phòng Chính phủ về đề nghị của Công ty Sản xuất Kinh doanhXuất nhập khẩu Bình Minh (Bitexco) xin áp dụng một số cơ chế về dịch vụ tư vấncho Dự án BOT đường cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết (Văn bản số 02/09/CNHT /BITEXCO ngày 05/01/2009). Về việc này, Bộ Giao thông vận tải có ýkiến như sau:

Dự án đường cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết đã được Thủ tướngChính phủ giao cho Công ty Bitexco là Nhà đầu tư lập Đề xuất dự án và lập Dự ánđầu tư xây dựng tuyến đường ôtô cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết theo hình thứcBOT tại văn bản số 5476/VPCP-CN ngày 28/9/2007 và số 1482/TTg-KTN ngày09/9/2008. Tuyến đường cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết có tổng mức đầu tư lớn (khoảnghơn 14 nghìn tỷ đồng) và cũng đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý đưa vào danhmục các dự án có khả năng sử dụng nguồn vốn IBRD để đàm phán với Ngân hàng Thếgiới tại văn bản số 2848/VPCP-KTTH ngày 07/05/2008. Đến nay, đề xuất dự án đãhoàn thành và được Bộ GTVT thẩm định, chấp thuận làm cơ sở triển khai bước lậpDự án đầu tư.

Hiện tại, một số dự án hạ tầng giao thông thực hiện theohình thức BOT cũng đã được Thủ tướng Chính phủ cho phép áp dụng cơ chế đặc thùnhư: Dự án cao tốc Hà Nội - Hải Phòng; Dự án xây dựng cầu Đồng Nai mới và tuyến2 đầu cầu... Do vậy, để đẩy nhanh tiến độ lập Dự án đầu tư cũng như trong cáccông việc tiếp theo của dự án nhằm mục đích sớm đưa công trình vào khai thác sửdụng, Bộ GTVT kiến nghị cho phép nhà đầu tư Dự án BOT đường cao tốc Dầu Giây -Phan Thiết chủ động lựa chọn Nhà thầu thực hiện các dịch vụ tư vấn bằng hìnhthức chỉ định thầu như đã đề xuất.

Bộ Giao thông vận tải đề nghị Văn phòng Chính phủ báo cáoThủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (Để b/c);
- Công ty Bitexco;
- Cục ĐBVN;
- Lưu VT, KHĐT(2).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Ngô Thịnh Đức