BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 396/BXD-HĐXD
V/v: Hướng dẫn cấp GPXD

Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2009

Kínhgửi: Sở Xây dựng tỉnh Tiền Giang

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 75/SXD-NĐ ngày 16/02/2009 của Sở Xây dựng tỉnh Tiền Giang xin ý kiến về việccấp giấy phép xây dựng cho công trình Tháp cốt chùa Trường Sanh, Phường 2,thành phố Mỹ Tho. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Khi xem xét việc cấp giấy phépxây dựng, cơ quan cấp phép phải xem xét các điều kiện cấp giấy phép xây dựngcông trình trong đô thị theo Điều 65 của Luật Xây dựng. Theo đó, công trình xâydựng phải phù hợp quy hoạch xây dựng chi tiết được duyệt, đảm bảo an toàn,không làm ảnh hưởng các công trình xung quanh, không làm ảnh hưởng môi trường,cảnh quan v.v...

Như vậy, để cấp giấy phép xâydựng cho công trình Tháp cốt chùa Trường Sanh, cơ quan cấp giấy phép xây dựngphải xem xét đầy đủ các điều kiện theo Điều 65 của Luật Xây dựng, trong đó phảithoả mãn các quy định tại Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 và Nghịđịnh số 35/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xâydựng, đề nghị Sở Xây dựng Tiền Giang nghiên cứu thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VP, HĐXD (NTH-4)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh