CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 396/CP-QHQT
V/v dự án của viện Môi trường và Tài nguyên thuộc Đại học Quốc gia t/p Hồ Chí Minh do Thuỵ Sĩ tài trợ

Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2003

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư
- Bộ Tài chính,
- Bộ Ngoại giao,
- Bộ Tài nguyên và Môi trường,
- Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 1651 BKH/KTĐN ngày 26 tháng 3 năm 2003) về dự án hỗ trợ kỹ thuật của Viện Môi trường và Tài nguyên thuộc Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Đồng ý danh mục dự án hỗ trợ kỹ thuật “Tăng cường năng lực đào tạo và nghiên cứu khoa học cho Viện Môi trường và Tài nguyên thuộc Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2” do Chính phủ Liên Bang Thuỵ Sĩ tài trợ không hoàn lại 1.500.000 CHF (Frans Thuỵ Sĩ).

- Giao Lãnh đạo Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh thẩm định, phê duyệt dự án và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện dự án theo quy định hiện hành về quản lý và sử dụng ODA.

- Uỷ quyền lãnh đạo Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh ký Thoả thuận dự án bổ sung cho dự án nêu trên với đại diện phía Thuỵ Sĩ./.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm