BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
CỤC VIỆC LÀM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 396/CVL-BHTN &QLLĐ
V/v giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2012

Kính gửi: Banquản lý các Khu công nghiệp Bắc Ninh

Trả lời công văn số 543/BQL-LĐ ngày 09/7/2012 củaquý Ban về việc ghi ở trích yếu, Cục Việc làm (Bộ Lao động - Thương binh và Xãhội) có ý kiến như sau:

1. Về người nước ngoài là chủ sở hữu công tytrách nhiệm hữu hạn một thành viên

Theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 9 Nghị địnhsố 34/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ quy định về tuyển dụng và quản lýngười nước ngoài làm việc tại Việt Nam thì người nước ngoài là chủ sở hữu côngty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thì không thuộc đối tượng cấp giấy phéplao động.

Trường hợp, chủ sở hữu là một tổ chức có một hoặcmột số người nước ngoài là đại diện cho tổ chức đó thì những người này thuộcđối tượng phải cấp giấy phép lao động.

2. Về danh sách bệnh viện được khám sức khỏe chongười nước ngoài

Mẫu giấy chứng nhận sức khỏe và thẩm quyền cấp giấychứng nhận sức khỏe cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam đến nay đangđược thực hiện theo công văn số 101/LĐTBXH-CSLĐVL ngày 11/01/2000 của Bộ Laođộng - Thương binh và Xã hội về việc cấp giấy chứng nhận sức khỏe cho ngườinước ngoài làm việc tại Việt Nam, trong đó nêu rõ các bệnh viện có đủ điều kiệnvà thẩm quyền cấp giấy chứng nhận sức khỏe; công văn số 1279/LĐTBXH-CSLĐVL ngày03/5/2000 về việc cấp giấy chứng nhận sức khỏe cho người nước ngoài làm việctại Việt Nam của Phòng khám đa khoa quốc tế OSCA/AEA; công văn số 1948/LĐTBXH-CSLĐVL ngày 19/6/2000 về việc cấp giấy chứng nhận sức khỏe chongười nước ngoài làm việc tại Việt Nam của Phòng khám đa khoa quốc tế Clumbia -Gia Định; công văn số 2213/LĐTBXH-CSLĐVL ngày 12/7/2000 về việc cấp giấy chứngnhận sức khỏe cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam của Bệnh viện quốc tếViệt Nam. Đề nghị quý Ban liên hệ với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnhBắc Ninh để được cung cấp các văn bản nêu trên.

Trên đây là ý kiến của Cục Việc làm để quý Ban biếtvà thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục trưởng (để b/c);
- Sở LĐTBXH tỉnh Bắc Ninh (để biết);
- Lưu VP, PBHTN&QLLĐ.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lê Quang Trung