TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 396/GSQL-GQ1
V/v thủ tục hải quan

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2013

Kính gửi:

Công ty TNHH SUMIDENSO Việt Nam
(Khu Công nghiệp Đại An, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương)

Trả lời công văn số 112/KT4 -2013ngày 02/4/2013 của Công ty TNHH SUMIDENSO Việt Nam về việc đăng ký tờ khai hảiquan cho lô hàng có nhiều đơn hàng, hóa đơn thương mại, Cục Giám sát quản lý vềHải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Về việc khai hải quan thực hiệntheo quy định tại Điều 10 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của BộTài chính đối với thủ tục hải quan truyền thống và Điều 9 Thông tư số 196/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính đối với thủ tục hải quan điệntử. Theo đó, chỉ quy định việc khai hải quan cho lô hàng chỉ gồm một mặt hàngcó nhiều đơn hàng, hóa đơn thương mại. Do vậy, đối với đề nghị của Công tytrong trường hợp lô hàng có nhiều mặt hàng khai trên cùng một tờ khai không phùhợp với quy định dẫn trên.

Tuy nhiên, hiện nay Tổng cục Hảiquan đang rà soát, sửa đổi Thông tư số 194/2010/TT-BTC nên với nội dung đề nghịcủa Công ty nêu tại công văn số 112/KT4 -2013 Tổng cục Hải quan (Cục Giám sátquản lý) đã ghi nhận và sửa đổi quy định tại Thông tư mới thay thế Thông tư số194/2010/TT-BTC (dự kiến có hiệu lực áp dụng từ ngày 01/7/2013)./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn