TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 396/TCT-ĐTNN
V/v: Thuế GTGT đối với dự án sử dụng vốn ODA của Nhật Bản

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2006

Kính gửi:

- Cục thuế thành phố Hà Nội
- Công ty TNHH bê tông READYMIX (Việt Nam)

Trả lời công văn số 24187CT/ĐTNN ngày 8/12/2005 của Cục thuế thành phố Hà Nội và công văn số 043/CV-RCV ngày 21/12/2005 của Công ty TNHH bê tông Readymix (Việt Nam) về thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hoạt động cung cấp bê tông công trình dự án điện sử dụng vốn ODA của Nhật Bản, Tổng cục Thuế hướng dẫn thực hiện như sau:

Về vấn đề xử lý thuế GTGT đối với 3 dự án điện sử dụng vốn ODA của Nhật Bản, Bộ Tài chính đã có công văn số 6242 TC/TCT ngày 5/7/2001 và công văn số 2313 TC/TCT ngày 19/3/2002 hướng dẫn thực hiện. Về đối tượng áp dụng theo công văn số 2313 TC/TCT và 6242 TC/TCT đề nghị Cục thuế thành phố Hà Nội thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 12748 TC-TCT ngày 4/11/2004 của Bộ Tài chính, công văn số 1035TCT/ĐTNN ngày 6/4/2005 của Tổng cục Thuế là hướng dẫn tiếp tục thực hiện theo công văn số 12748 TC/TCT.

Về thủ tục hồ sơ hoàn thuế đề nghị Cục thuế thành phố Hà Nội thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 2313TC/TCT và số 6242TC/TCT, Công ty có trách nhiệm bổ sung đầy đủ hồ sơ theo quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế thành phố Hà Nội và Công ty TNHH bê tông Readymix (Việt Nam) biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế tỉnh Hà Tây;
- Lưu: VT, ĐTNN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc