BỘ Y TẾ

THANH TRA

Số: 396/ TTra-CV4

V/v Thanh tra, kiểm tra thuốc Acetaphen giả.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2006

Kính gửi:Giám đốcSở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộctrung ương

Ngày 23/3/2006 Viện Kiểm nghiệm Bộ Ytế có công văn số 197/KH-VKN ngày 23/03/2006 gửi Trung tâm kiểm nghiệm DPMP tỉnh, thành phố vềviệc thông báo thuốc giả và thuốc không đạttiêu chuẩn chất lượng.

Ngày 05/05/2006 Thanh tra Bộ Y tế nhậnđược báo cáo của Sở Y tế tỉnh BắcGiang phát hiện tại một số đơn vị trênđịa bàn Bắc Giang có thuốc giả Acetaphen Injection2ml (Acetaminophen 300 mg), có SKS: 032200; NSX: 11/9/2003; HD: 30/9/2007;Nơi sản xuất: Nida Pharma Incorporation - Thailand; nhãnphụ mang tên đơn vị nhập khẩu VNPHACO, GPNKsố: 5171/QLD-HN ngày 08/8/2003.

Một số thông tin so sánh mẫuthuốc thật, thuốc giả :

1. Thuốc thật Acetaphen Injection 2ml(Acetaminophen 300mg), có SKS: 032200; NSX: 11/9/2003; HD: 30/9/2007; Nơi sản xuất: Nida Pharma Incorporation - Thailand:

- Nhãn phụ mang tên đơn vị nhậpkhẩu VINPHACO.

- Ống thuốc làm bằng thủy tinh màunâu, thông tin nhãn thuốc được in nổi trựctiếp trên ống thuốc.

2. Thuốc giả Acetaphen Injection 2ml(Acetaminophen 300mg), có SKS: 032200; NSX: 11/9/2003; HD: 30/9/2007; Nơi sản xuất: Nida Pharma Incorporation -Thailand:

- Nhãn phụ mang tên đơn vị nhậpkhẩu VNPHACO (thiếu chữ I)

- Ống thuốc làm bằng thủy tinh màutrắng, thông tin nhãn thuốc được in trên giấyvà dán lên ống thủy tinh.

Thanh tra Bộ Y tế thông báo và đềnghị Đồng chí Giám đốc Sở Y tế cáctỉnh, thành phố chỉ đạo Thanh tra Sở Ytế phối hợp các phòng chức năng của Sởtiến hành thanh tra, kiểm tra việc kinh doanh, sửdụng thuốc Acetaphen Injection 2ml nêu trên.

Xử lý những đơn vị vi phạmtheo qui định hiện hành (nếu có).

Báo cáo Thanh tra Bộ Y tế kết quảthực hiện.

KT. CHÁNH THANH TRA

PHÓ CHÁNH THANH TRA

Trần Ngọc Nga

Công văn 396/TTra-CV4 Thanh tra Bộ Y tế Thanh tra, kiểm tra thuốc Acetaphen giả.

Công văn 396/TTra-CV4 Thanh tra Bộ Y tế Thanh tra, kiểm tra thuốc Acetaphen giả.