BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3960/BKHĐT-KTĐN
V/v rà soát, đính chính phương án điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn NSTW (vốn nước ngoài) giai đoạn 2016-2020.

Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2018

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố thuộc trung ương.

Tại các văn bản số 1627/BKHĐT-KTĐN ngày 16/03/2018 và số 2146/BKHĐT-KTĐN ngày 05/4/2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã đề nghị, hướng dẫn các Bộ, ngành và địa phương thông báo tình hình và đề xuất điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn nước ngoài cấp phát từ ngân sách trung ương (NSTW) giai đoạn 2016-2020. Trên cơ sở báo cáo của các cơ quan, căn cứ pháp lý có liên quan và hạn mức được cấp có thẩm quyền quyết định, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản số 3178/BKHĐT-KTĐN ngày 16/5/2018 báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình thực hiện, kiến nghị phương án điều chuyển nội bộ và sử dụng 10% dự phòng kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn nước ngoài cấp phát từ NSTW giai đoạn 2016-2020 của các bộ, ngành và địa phương đi với các đề xuất đúng quy định. Các đề xuất khác trong phương án của Quý cơ quan chưa được tổng hợp trong Báo cáo do nội dung đề xuất chưa đầy đủ thông tin, chưa chính xác về số liệu và đề xuất nguồn sử dụng chưa phù hợp, chưa đúng nguyên tắc và thứ tự ưu tiên như hướng dẫn tại văn bản số 1627/BKHĐT-KTĐN ngày 16/03/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Để đảm bảo tiến độ triển khai kế hoạch vốn nước ngoài cấp phát từ NSTW năm 2018 và chuẩn bị cho quá trình xây dựng, lập kế hoạch nước ngoài cấp phát từ NSTW năm 2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo và đề nghị Quý cơ quan khẩn trương rà soát, hoàn thiện phương án điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn nước ngoài cấp phát từ NSTW giai đoạn 2016-2020 trên Hệ thống thông tin về đầu tư sử dụng vốn nhà nước (https://dautucong.mpi.gov.vn) và gửi văn bản về Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 18/6/2018.

Các bộ, ngành và địa phương chịu trách nhiệm về tính chính xác của các số liệu báo cáo. Quá thời hạn nêu trên, nếu không nhận được văn bản và thông tin, dữ liệu cập nhật trên Hệ thống thông tin về đầu tư sử dụng vốn nhà nước, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hiểu rằng Quý Cơ quan không có nhu cầu cập nhật, đính chính phương án điều chỉnh, bổ sung kế hoạch trung hạn vốn NSTW (vốn nước ngoài) giai đoạn 2016-2020 của cơ quan.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư mong nhận được sự hợp tác của Quý Cơ quan./.


Nơi nhận:
- Như trên; (theo danh sách)Các Vụ: THKTQD, KTĐP<, KTNN, KCHT&ĐT, LĐVHXH, KHGDTN&MT, KTCN, TCTT, QPAN, TTTH;
- Lưu: VT, KTĐN (
H65).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Quang Mạnh