BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3960/BNN-TT
V/v phát triển cây gai lá (ramie leaf) ở Việt Nam

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2010

Kính gửi: Hiệp hội Dệt May Việt Nam

Bộ Nông nghiệp và PTNT đã nhận đượcCông văn số 205/HHDMVN-VP ngày 17 tháng 11 năm 2010 của Hiệp hội về việc đềxuất phát triển cây Ramie ở Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và PTNT có ý kiến như sau:

Cây Ramie ở Việt Nam được gọi là câygai lá hay dân gian thường gọi là cây lá gai có tên khoa học đầy đủ là BoehmeriaNivea L.Gaud thuộc họ Tầm ma/Gai (Urticacea). Mặc dù được trồngnhiều ở các tỉnh phía Nam Trung Quốc để cung cấp nguyên liệu cho ngành dệt,nhưng ở Việt Nam cây lá gai thường mọc rải rác ở các tỉnh miền Bắc, miền Trungđến các tỉnh Nam Trung bộ chủ yếu lấy lá làm bánh lá gai, vỏ, rễ củ làm thuốcchữa các bệnh kháng khuẩn, lợi tiểu …

Trước nhu cầu ngày càng lớn vềnguyên liệu của ngành Dệt May nước ta, việc phát triển cây nguyên liệu khácngoài cây bông nhằm bổ sung cơ cấu nguyên liệu cho ngành Dệt May là cần thiết,trong đó cây lá gai là một trong những loại cây lấy sợi có tiềm năng pháttriển. Do từ trước đến nay cây lá gai chưa được nghiên cứu theo hướng lấy sợinên Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đồng ý chủ trương tổ chức nghiên cứuđầy đủ về cây lá gai để đánh giá những nội dung về khả năng sinh trưởng, pháttriển, năng suất sợi ở các vùng sinh thái khác nhau. Bên cạnh đó cần đánh giánhững nội dung tác động khác đến môi trường, thành phần hóa học để đảm bảotrong cây lá gai không có các chất có tên trong Danh mục các chất ma túy vàtiền chất theo quy định của Chính phủ.

Để sớm triển khai nội dung trên, đềnghị Hiệp hội giao cho các đơn vị trong ngành xây dựng các đề tài nghiên cứukhoa học để triển khai thực hiện theo quy định hiện hành. Trên cơ sở kết quảnghiên cứu sẽ xây dựng kế hoạch phát triển với quy mô và bước đi phù hợp.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, TT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Bá Bổng