BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3960/BTNMT-TCMT
V/v trả lời kiến nghị về xử lý cơ sở gây ô nhiễm môi trường

Hà Nội, ngày 07 tháng 09 năm 2013

Kính gửi: Ủyban nhân dân tỉnh Bình Định

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã nhận được Công vănsố 1942/UBND-KTN ngày 29 tháng 5 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Địnhbáo cáo về tình hình thực hiện Quyết định số 58/2008/QĐ-TTg ngày 29 tháng 4 năm2008 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 38/2011/QĐ-TTg ngày 05 tháng 7năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ tại Bình Định. Liên quan đến các kiến nghị vàđề xuất của Quý Ủy ban trong Công văn nêu trên, Bộ Tài nguyên và Môi trường cóý kiến như sau:

1. Về việc sớm ban hành quy định chứng nhận các cơsở gây ô nhiễm môi trường, cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đã hoànthành xử lý triệt để ô nhiễm: Ngày 21 tháng 8 năm 2006, Bộ trưởng Bộ Tài nguyênvà Môi trường đã ban hành Quyết định số 10/2006/QĐ-BTNMT quy định quy trìnhchứng nhận cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đã hoàn thành biện pháp xửlý ô nhiễm triệt để theo Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg Đây là căn cứ để các địaphương xác nhận các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đã hoàn thành cácbiện pháp xử lý triệt để. Trên cơ sở đề xuất của một số Bộ, ngành và địa phương,Bộ Tài nguyên và Môi trường đang phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựngThông tư quy định về trình tự, thủ tục chứng nhận cơ sở gây ô nhiễm môi trườngnghiêm trọng đã hoàn thành biện pháp xử lý ô nhiễm triệt để đối với các cơ sởgây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được phân loại theo Thông tư số 07/2007/TT-BTNMT ngày 03 tháng 7 năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướngdẫn lập danh mục và quyết định biện pháp xử lý triệt để đối với các cơ sở gây ônhiễm môi trường nghiêm trọng và Thông tư số 04/2012/TT-BTNMT ngày 08 tháng 5năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định tiêu chí xác địnhcơ sở gây ô nhiễm môi trường, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, dự kiến sẽđược ban hành trong năm 2014.

2. Về đề nghị cho phép Bãi rác núi Bà Hỏa (phườngQuang Trung, thành phố Quy Nhơn) rút tên khỏi Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg màkhông chờ sau khi hoàn thành xong Bãi rác Long Mỹ: Bộ Tài nguyên và Môi trườngđang lập kế hoạch tổ chức đoàn thanh tra tình hình khắc phục ô nhiễm và việcchấp hành các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường tại Bãi rác núi Bà Hỏa.Kết quả thanh tra sẽ là cơ sở để Bộ có ý kiến đối với việc chứng nhận hoànthành các biện pháp xử lý ô nhiễm môi trường tại Bãi rác.

3. Về quy định xử lý nghiêm đối với các cơ sở gây ônhiễm môi trường nhưng kéo dài thời gian xử lý, không xử lý ô nhiễm theo đúngthời hạn quy định: Hiện nay, theo quy định của pháp luật, đã có đủ chế tài đểxử lý các trường hợp nêu trên. Theo quy định tại Điều 48 của Nghị định số 117/2009/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ về xử lý vi phạm phápluật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, các cơ sở gây ô nhiễm môi trường, gây ônhiễm môi trường nghiêm trọng mà không thực hiện các biện pháp xử lý ô nhiễmtrong thời hạn theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, ngoài việc bịxử phạt vi phạm theo quy định, tùy theo mức độ vi phạm còn có thể bị áp dụngcác hình thức xử lý như: công khai thông tin, tạm thời đình chỉ hoạt động, buộcdi dời hoặc cấm hoạt động.

Trên đây là ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trườngvề các kiến nghị của Quý Ủy ban.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang (để báo cáo);
- Lưu: VT, TCMT, VP64, N5

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Cách Tuyến