BỘ Y TẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3960/BYT-KCB
V/v khẩn trương cấp chứng chỉ hành nghề, giấy phép hoạt động KBCB theo quy định của Chính phủ.

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2014

Kính gửi: Đ/cChủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thànhphố trực thuộc TW

Bộ Y tế có Công văn số 384/BYT-KCB ngày 27/01/2014 về việc cấp chứngchỉ hành nghề và giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh theo quy định củaLuật khám bệnh, chữa bệnh, tuy nhiên đến ngày 10/5/2014, theo báo cáo của cácSở Y tế số CCHN đãcấp đạt 80%, số GPHĐđã cấp đạt 61%, kết quả cấp CCHN và GPHĐ chưa đạt do một số bệnh viện của Nhànước chưa đáp ứng đủ điều kiện về bảo vệ môi trường (đề án báo cáo đánh giá tácđộng môi trường, hệ thống xử lý nước thải) và các điều kiện khác. Việc cấp phiếulý lịch tư pháp để cấp CCHN còn chậm.

Theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 87/2011/NĐ-CP ngày 27/9/2011 củaChính phủ về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khámbệnh, chữa bệnh quy định lộ trình cấp chứng chỉ hành nghề (CCHN) và giấy phéphoạt động (GPHĐ) khám bệnh, chữa bệnh (KBCB) như sau: hoàn thành trước ngày 31tháng 12 năm 2013 việc cấp chứng chỉ hành nghề cho người hành nghề KBCB vàcấp giấy phép hoạt động cho các bệnh viện củaNhà nước (bệnh viện đa khoa, bệnh viện chuyên khoa, bệnh viện y học cổ truyền).

Thực hiện Nghị định số 87/2011/NĐ-CP ngày 27/9/2011 của Chính phủ và ýkiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại Công văn số 842/VPCP-KGVX ngày 16tháng 5 năm 2014, đẩy nhanh tiến độ cấp chứng chỉ hành nghề, giấy phép hoạtđộng cho các bệnh viện của Nhà nước theo đúng lộ trình quy định của Chính phủ,Bộ Y tế đề nghị Đ/c Chủ tịchỦy ban nhândân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục chỉ đạo thực hiện một số nộidung sau:

Chỉ đạo Sở Y tế là đầu mối kết hợp với các sở, ban ngành khẩn trươngtập trung rà soát các bệnh viện chưa được cấp giấy phép hoạt động để hỗ trợ, giúp đỡ, có giải pháp khắc phục cácđiều kiện theo quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh để cấp chứng chỉ hànhnghề, giấy phép hoạt động. Đối với bệnh viện đang hoạt động đã có dự án xử lýnước thải thì cấp ngay giấy phép hoạtđộng, còn các bệnh viện chưa có hệ thống xử lý nước thải yêu cầu Giám đốc bệnhviện phải xây dựng hệ thống xử lý nước thải trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Sở Y tế tổng hợp đề xuất kế hoạch cụ thể báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xem xét giải quyết, đồng thời báocáo về Bộ Y tế (Cục Quản lý khám, chữa bệnh) để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chínhphủ.

Trân trọng cảm ơn.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Lưu: VT, KCB.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Kim Tiến