CÔNG VĂN

CỦA TỔNG CỤC THUẾ SỐ 3960TCT/ĐTNNNGÀY 29 THÁNG 11 NĂM 2004 HƯỚNG DẪN HOÀN THUẾ GTGT THEO THÔNG TƯ SỐ 84/2004/TT-BTC NGÀY 18/8/2004 CỦA BỘ TÀI CHÍNH

Kính gửi: Cục thuế các tỉnh, thành phốtrực thuộc Trung ương

Thời gian qua Tổng cục Thuế nhận đượcý kiến của Cục thuế một số tỉnh, thành phố và doanh nghiệp đề nghị hướng dẫn vềthủ tục đối với trường hợp hoàn thuế theo hướng dẫn tại Điểm 7, Điểm 12 Thôngtư số 84/2004/TT-BTC ngày 18/8/2004 của Bộ Tài chính. Để việc thực hiện đượcthống nhất, Tổng cục Thuế hướng dẫn như sau:

Căn cứ theo hướngdẫn tại Thông tư số 84/2004/TT-BTC nêu trên, các trường hợp từ ngày 01/01/2004cơ sở kinh doanh cung cấp dịch vụ cho doanh nghiệp chế xuất nếu có đầy đủ thủtục hướng dẫn tại Thông tư này, đã tính thuế GTGT, lập hoá đơn GTGT, thanh toántheo giá có thuế GTGT và kê khai nộp thuế GTGT thì cơ sở kinh doanh và doanhnghiệp chế xuất lập biên bản điều chỉnh giá thanh toán theo thuế suất thuế GTGT0%, hoá đơn GTGT để điều chỉnh lại thuế GTGT đã kê khai cho các hoá đơn này.

Để được điềuchỉnh giá thanh toán theo thuế suất thuế GTGT 0% như nêu trên, cơ sở kinh doanhyêu cầu doanh nghiệp chế xuất gửi trả hoá đơn GTGT đã phát hành, hai bên lậpbiên bản điều chỉnh lại giá thanh toán theo thuế suất thuế GTGT 0%, cơ sở kinhdoanh lập lại hoá đơn GTGT mới với thuế suất thuế GTGT 0%, trong đó ghi rõ số,ký hiệu, ngày tháng của hoá đơn GTGT được thay thế. Trên cơ sở biên bản, hoáđơn GTGT điều chỉnh đã lập và hoá đơn GTGT được thay thế (thu hồi lại) này, cơsở kinh doanh hoàn trả lại tiền thuế GTGT cho doanh nghiệp chế xuất. Đồng thời,đối với số thuế GTGT đã nộp vào ngân sách Nhà nước cho dịch vụ này cơ sở kinhdoanh được kê khai điều chỉnh giảm trong tờ khai thuế GTGT của tháng lập hoáđơn GTGT điều chỉnh và được cơ quan thuế hoàn trả lại theo phương pháp cho bùtrừ vào số thuế GTGT phải nộp trong kỳ tính thuế đó.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế các tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương biết và hướng dẫn các đơn vị thực hiện.