BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3961/BNN-HTQT
V/v: thông báo tình hình hợp tác ODA với chính phủ Bỉ

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2010

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Phúc đáp công văn số 8021/BKH-KTĐNngày 05/08/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc đề nghị thông báo tình hìnhhợp tác để chuẩn bị họp Tổ Công tác Việt Nam - Bỉ năm 2010, Bộ Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn có ý kiến như sau:

1. Về tình hình hợp tác:

Trong giai đoạn 2005-2010, Vươngquốc Bỉ đã hỗ trợ Việt Nam một số dự án trong lĩnh vực nông nghiệp như là: "Xâydựng hệ thống thủy lợi Lanh Ra, huyện Ninh Phước, Ninh Thuận" ngânsách là 2.564.783 EUR; "Tăng cường sản xuất nông nghiệp thông qua việccải thiện hệ thống thủy lợi ở huyện Phù Mỹ, Bình Định" ngân sách là992.300 EUR; "Chương trình Khuyến nông phối hợp cùng Cơ quan đại diệnHợp tác kỹ thuật vùng Flamăng Vương quốc Bỉ (VVOB): với ngân sách là580.521 Euro do VVOB viện trợ không hoàn lại, hiện chương trình này đã thựchiện giai đoạn I (2008-2010) và đang tiến hành triển khai giai đoạn II(2010-2012) tại năm tỉnh: An Giang, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bà Rịa-Vũng Tàu vàBình Phước.

2. Kiến nghị hợp tác trong thời giantới:

Hợp tác trong thời gian tới nên tậptrung vào lĩnh vực sau: (i) Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao: tăngcường thiết lập hợp tác giữa các trường đại học của Bỉ, Việt Nam và các Trungtâm nghiên cứu; tài trợ các chương trình học bổng nhằm đào tạo nguồn nhân lực, tậphuấn kỹ thuật và chuyển giao kỹ thuật qua đào tạo trong một số lĩnh vực mà Bỉcó lợi thế (ví dụ: Thú y, An toàn thực phẩm, Công nghệ sinh học …) (ii) Tăngcường hỗ trợ trong lĩnh vực giảm nhẹ thiên tai và thích ứng với biến đổi khíhậu.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn xin thông báo tình hình và kiến nghị hợp tác trong thời gian tới để Quý Bộtổng hợp.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, HTQT (ttc5)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Bá Bổng