BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3961/TCT-CS
V/v: chính sách thuế

Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2015

Kính gửi: Cục Chống tham nhũng -Thanh tra Chính phủ

Trả lời công văn số 160/CV-CCTN ngày 24/8/2015 của CụcChống tham nhũng - Thanh tra Chính phủ về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp(TNDN), Tng cục Thuếýkiến như sau:

- Tại điểm 2.4 khoản 2 Điều 6 Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 củaBộ Tài chính hướng dẫn:

“2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhậpchịu thuế bao gồm:

2.4. Chi phí của doanh nghiệp mua hàng hóa, dịch vụ không có hóa đơn, được phép lập Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ mua vào (theo mẫu số 01/TNDN kèmtheo Thông tư này) nhưng không lập Bảng kê kèm theo chứng từ thanh toán cho ngườibán hàng, cung cấp dịch vụ trong các trường hợp:Mua hàng hóa là nông sản,lâm sản, thủy sản của người sản xuất, đánh bắt trực tiếp bán ra; mua sản phẩmthủ công làm bng đay, cói, tre, nứa, lá,song, mây, rơm, vỏ dừa, sọ dừa hoặc nguyên liệu tận dụng từ sản phẩm nông nghiệpcủa người sản xuất thủ công không kinh doanh trực tiếp bán ra; mua đất, đá,cát, sỏi của người dân tự khai thác trực tiếp bán ra; mua phế liệu của người trựctiếp thu nhặt; mua đồ dùng, tài sản của hộ gia đình, cá nhân đã qua sử dụng trựctiếp bán ra và một số dịch vụ mua của cá nhân không kinh doanh.

Bảng kê thu mua hàng hóa,dịch vụ do người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền của doanh nghiệp ký và chịu trách nhiệmtrước pháp luật về tính chính xác, trung thực. Trường hợp giá mua hàng hóa, dịch vụ trên bảng kê cao hơn giá thị trường tại thời điểm muahàng thì cơ quan thuế căn cứ vào giá thị trường tại thời điểm mua hàng, dịch vụ cùng loại hoặc tương tựtrên thị trường xác định lại mức giá để tính lại chi phí được trừ khi xác địnhthu nhập chịu thuế.”

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợpdoanh nghiệp mua tổ yến của cá nhân không phải là ngườitrực tiếp sản xuất thì doanh nghiệp không được lập Bảng kê 01/TNDN để tính chiphí mua tổ yến vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Chống tham nhũng -Thanh tra Chính phủbiết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCT Cao Anh Tuấn (để báo cáo);
- Vụ PC-BTC;
-
Vụ PC-TCT,
- Lưu VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Quý Trung