BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 3963/BGDĐT-VP
V/v Triệu tập giáo viên tập huấn môn Chính trị TCCN năm 2010

Hà Nội, ngày 07 tháng 7 năm 2010

Kính gửi:

- Các trường trung cấp chuyên nghiệp;
- Các cơ sở có đào tạo trung cấp chuyên nghiệp.

Thực hiện Kế hoạch năm 2010 và Công văn số 5795-CV/BTGTWngày 7/6/2010 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc bổ sung, điều chỉnh, cụ thểhóa nội dung bồi dưỡng Chính trị hè năm 2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chứctập huấn bồi dưỡng giáo viên giảng dạy môn chính trị các trường trung cấpchuyên nghiệp (TCCN), các trường cao đẳng, đại học và các cơ sở giáo dục kháccó đào tạo TCCN (sau đây gọi chung là các trường), hè năm 2010, tại 2 khu vựcmiền Bắc và miền Nam (dự kiến chương trình tập huấn kèm theo).

1. Thành phần tham dự

Mỗi trường cử 3 người: 01 giáo viên và 01 đồng chí tổ trưởngbộ môn Chính trị hoặc trưởng khoa đang trực tiếp giảng dạy bộ môn Chính trịtrình độ TCCN và 01 đồng chí đại diện cho Lãnh đạo nhà trường phụ trách côngtác giáo dục chính trị cho học sinh, sinh viên.

2. Thời gian, địa điểm

* Lớp phía Bắc (dành cho giáo viên từ Thành phố Đànẵng trở ra)

- Thời gian: Từ ngày 04/8 đến 07/8/2010. Khai mạc lúc 8h00ngày 04/8/2010.

- Địa điểm: Hội trường Khách sạn Century Riverside Huế, số 49đường Lê Lợi, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế.

* Lớp phía Nam (dành cho giáo viên từ Tỉnh QuảngNam trở vào)

- Thời gian: Từ ngày 18/8 đến ngày 21/8/2010. Khai mạc lúc8h00 ngày 18/8/2010.

- Địa điểm: Trung tâm Hội nghị, Văn phòng UBND Tỉnh TiềnGiang. Số 6C, Rạch Gầm, Phường 1, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang.

3. Những vấn đề khác

Các trường cử người tham gia lớp tập huấn thanh toán chi phícho học viên theo chế độ qui định hiện hành của Bộ Tài chính. Học viên tham dựlớp tập huấn tự liên hệ chỗ ăn, ở và phương tiện đi lại.

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường tạo điều kiện đểgiáo viên tham gia tập huấn đúng thành phần và thời gian qui định. Các trườnggửi Danh sách giáo viên đăng ký tham gia lớp tập huấn môn Chính trị TCCN (mẫu1); thống kê Danh sách giáo viên giảng dạy môn Chính trị TCCN (mẫu 2) của trườngvề Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 25/7/2010, theo địa chỉ: Vụ Giáo dụcChuyên nghiệp - Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 49 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, HàNội; Email: [email protected]

Sau khi nhận được thông báo này, đề nghị các Sở Giáo dục vàĐào tạo; các Bộ, ngành có trường đôn đốc các trường nghiêm túc thực hiện.

Mọi chi tiết liên hệ với đồng chí Trần Sâm, chuyên viênchính Vụ Giáo dục Chuyên nghiệp theo số điện thoại: 04 38694988 (cq); 0912336949(dđ)./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Ban Tuyên giáo TW (để báo cáo);
- Các sở GDĐT (để phối hợp);
- Các Bộ, ngành có trường (để phối hợp);
- Vụ KHTC; Văn phòng Bộ; Cục CNTT; Cục NG&QLCSGD (để phối hợp);
- Website Bộ GDĐT;
- Lưu: VT; VP; Vụ GDCN.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Phạm Mạnh Hùng

Ghi chú: Học viên tham dự tập huấn có nhucầu về chỗ ở liên hệ qua các số máy để được cung cấpthông tin về khách sạn:

- Lớp phía Bắc: 054.3823391 (Lễ tân Khách sạn Century Riverside Huế); 054.3826736 (Lễ tân Khách sạn Phượng Hoàng đốidiện).

- Lớp phía Nam: 073.3971017 (TrươngNguyễn Bích TuyềnLễ tân Trung tâm Hộinghị, Văn phòng UBND Tỉnh Tiền Giang); hoặc 073.3882263 (Lễ tân Nhà kháchChương Dương) .

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Công văn 3963/BGDĐT-VP triệu tập giáo viên tập huấn môn Chính trị trung cấp