BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 3964/BGDĐT-VP
V/v Triệu tập giáo viên tập huấn môn Pháp luật TCCN năm 2010

Hà Nội, ngày 07 tháng 7 năm 2010

Kính gửi:

- Các trường trung cấp chuyên nghiệp;
- Các cơ sở có đào tạo trung cấp chuyên nghiệp.

Thực hiện Kế hoạch số 111/KH-BGDĐT ngày17 tháng 3 năm 2010 về Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2010 của ngànhGiáo dục và chương trình công tác năm 2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức tậphuấn bồi dưỡng giáo viên giảng dạy môn Pháp luật các trường trung cấp chuyênnghiệp (TCCN), các trường cao đẳng, đại học và các cơ sở giáo dục khác có đào tạo TCCN (sau đâygọi chung là các trường), hè năm 2010, tại 2 khu vực phía Bắc và phía Nam (dự kiếnchương trình tập huấn kèm theo).

1. Thành phần tham dự

Mỗi trường cử 3 người: 02 giáo viên và 01 đồng chí tổ trưởngbộ môn Pháp luật.

2. Thời gian, địa điểm

* Lớp phía Bắc (dành cho giáo viên từ Thành phố Đà Nẵngtrở ra)

- Thời gian: Từ ngày 09/8 đến 11/8/2010. Khai mạc lúc 8h00 ngày 09/8/2009.

- Địa điểm: Hội trường Khách sạn Century Riverside Huế, số 49đường Lê Lợi, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế.

* Lớp phía Nam (dành cho giáo viên từ Tỉnh QuảngNam trở vào)

- Thời gian: Từ ngày 23/8 đến ngày 25/8/2010. Khai mạc lúc 8h00 ngày 23/8/2010.

- Địa điểm: Trung tâm Hội nghị, Văn phòng UBND Tỉnh TiềnGiang. Số 6C, Rạch Gầm, Phường 1, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang.

3. Những nội dung khác

Chi phí cho học viên tham gia tậphuấn do đơn vị cử người tham gia thanh toán theo chế độ hiện hành. Học viêntham dự lớp tập huấn tự liên hệ chỗ ăn, ở và phương tiện đi lại.

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường tạođiều kiện để giáo viên tham gia tập huấn đúng thành phần và thời gian qui định.Các trường gửi Danh sách giáo viên đăng ký tham gia lớp tập huấn môn Pháp luậtTCCN (mẫu 1); thống kê Danh sách giáo viên giảng dạy môn Pháp luật TCCN (mẫu 2)của trường về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 30/7/2010, theo địa chỉ: VụGiáo dục Chuyên nghiệp - Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 49 Đại Cồ Việt, Hà Nội;Email: [email protected]

Sau khi nhận được thông báo này, đề nghị các SởGiáo dục và Đào tạo; các Bộ, ngành có trường đôn đốc các trường nghiêm túc thựchiện.

Mọi chi tiết liên hệ với đồng chí Vũ Thị TámQuyên, chuyên viên Vụ Giáo dục Chuyên nghiệp theo số điện thoại: 04 38694988(cq); 0934557782 (dđ)./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các sở GDĐT (để phối hợp);
- Các Bộ, ngành có trường (để phối hợp);
- Vụ KHTC; Văn phòng Bộ; Cục CNTT (để phối hợp thực hiện);
- Website Bộ GDĐT;
- Lưu: VT; Vụ GDCN.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Phạm Mạnh Hùng

Ghi chú: Học viên tham dự tập huấn có nhucầu về chỗ ở liên hệ qua các số máy để được cung cấpthông tin về khách sạn:

- Lớp phía Bắc: 054.3823391 (Lễ tân Khách sạn Century Riverside Huế); 054.3826736 (Lễ tân Khách sạn Phượng Hoàng đốidiện).

- Lớp phía Nam: 073.3971017 (TrươngNguyễn Bích TuyềnLễ tân Trung tâm Hội nghị,Văn phòng UBND Tỉnh Tiền Giang).

CHƯƠNG TRÌNHTẬP HUẤN GIÁO VIÊN PHÁP LUẬT TCCN - NĂM 2010
(Kèm theo Công văn số 3964/BGDĐT-VP ngày 07/7/2010)

Thời gian

Nội dung

Chủ trì /Báo cáo

Ngày thứ nhất

Sáng: Từ 8h00

- Khai mạc Hội nghị.

- Nội dung Luật Giáo dục sửa đổi và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật.

Chiều: Từ 14h00

- Nội dung và phương pháp triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường.

- Các văn bản pháp luật mới về giáo dục cho cán bộ, công chức, nhà giáo, người lao động, người học.

- Lãnh đạo Vụ GDCN

- Lãnh đạo Vụ Pháp chế

- Lãnh đạo Vụ Pháp chế

Ngày thứ hai

Sáng: Từ 8h00

- Những nội dung cơ bản trong giáo trình Pháp luật TCCN ban hành năm 2009 và dự thảo tài liệu tham khảo môn Pháp luật.

Chiều: Từ 14h00

- Đổi mới phương pháp dạy học; thi, kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh trong dạy học môn Pháp luật ; thực hiện một số tiết dạy minh họa về bài học trong giáo trình mới và trao đổi việc cải tiến cách dạy, cách học môn Pháp luật.

- Phó trưởng khoa Luật, Trường ĐH Luật Hà Nội

- Chuyên gia về Luật Trường ĐH Luật Hà Nội

Ngày thứ ba

Sáng: Từ 8h00

- Báo cáo tham luận điển hình về đổi mới phương pháp dạy - học và thi, kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh bộ môn Pháp luật TCCN.

- Dạy minh họa bài học trong giáo trình mới về đổi mới phương pháp dạy học và ứng dụng công nghệ thông tin của một số trường TCCN.

Chiều: Từ 14h00

- Trao đổi những nội dung cơ bản trong giáo trình môn Pháp luật, phương pháp dạy - học và thi, kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh môn Pháp luật.

- Thảo luận chung ở Hội trường.

- Viết thu hoạch cá nhân.

- Tổng kết lớp tập huấn.

- Đại diện GV một số trường TCCN và các cơ sở đào tạo TCCN

- Đại diện GV dạy giỏi môn Pháp luật TCCN

- Ban Tổ chức lớp học

- Ban Tổ chức lớp học

- Toàn thể học viên

- Lãnh đạo Vụ GDCN

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Công văn 3964/BGDĐT-VP triệu tập giáo viên tập huấn môn Pháp luật trung cấp