BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3965 TCT/DNK
V/v chênh lệch tỷ giá hối đoái

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2004

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hải Phòng

Trả lời công văn số 988/CV-ĐTNN ngày 1/11/2004 của Cục thuế thành phố Hải Phòng về việc thuế đối với khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục có gốc ngoại tệ của Công ty vận tải quốc tế Nhật Việt, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ theo quy định tại Điểm 1.1.2 Mục III Phần I Thông tư số 55/2002/TT-BTC ngày 26/6/2002 của Bộ Tài chính thì: xử lý toàn bộ chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh trong kỳ và chênh lệch tỷ giá hối đoái đánh giá lại cuối năm (31/12) hoặc ngày kết thúc năm tài chính khác với năm dương lịch (đã được chấp thuận) của các khoản mục tiền tệ được ghi nhận trực tiếp vào chi phí, hoặc thu nhập hoạt động tài chính trên báo cáo kết quả kinh doanh của năm tài chính; doanh nghiệp không được chia lợi tức trên lãi chênh lệch tỷ giá hối đoái đánh giá lại cuối năm tài chính của các khoản mục tiền tệ.

Căn cứ theo quy định trên và quy định tại Điểm 3 Mục I Phần thứ hai Thông tư số 13/2001/TT-BTC ngày 8/3/2001 của Bộ Tài chính thì khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục có gốc ngoại tệ (như tiền gửi ngân hàng, các khoản mục vốn bằng tiền, các khoản phải thu, phải trả có gốc ngoại tệ) vào ngày kết thúc năm tài chính không hạch toán vào thu nhập hoặc lỗ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN của đơn vị.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế thành phố Hải Phòng được biết ./.

K/T. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến