BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3966/LĐTBXH-VP
V/v gửi đề cương chuẩn bị báo cáo làm việc với các đoàn công tác của Bộ

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2010

Kính gửi: Đồng chí Giám đốc Sở LĐTBXH cáctỉnh/thành phố

Theo quy chế làm việc của Chính phủ,để chuẩn bị cho việc tổng kết năm, Bộ sẽ cử đoàn công tác do các đồng chí Lãnhđạo Bộ làm trưởng đoàn đến một số địa phương để nắm tình hình, kết quả thựchiện nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch về lao động, người có công và xã hội năm 2010và kế hoạch năm 2011 của địa phương và đặc biệt là nắm tình hình đời sống dânsinh tại các tỉnh Miền Trung vừa bị lũ lụt nặng nề vừa qua.

Bộ xây dựng đề cương làm việc (gửikèm theo) để các Sở sử dụng chuẩn bị báo cáo với đoàn công tác.

Trên cơ sở yêu cầu của Bộ, Sở chuẩnbị báo cáo làm việc với đoàn công tác (lịch làm việc cụ thể Bộ sẽ thông báosau)./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ;
- Lưu VP, KHTC.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Đào Hồng Lan

ĐỀ CƯƠNG

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆMVỤ, CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH VỀ LAO ĐỘNG, NGƯỜI CÓ CÔNG VÀ XÃ HỘI
(Báo cáo với các đoàn công tác của Lãnh đạo Bộ)

I. THỰC HIỆN CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ NĂM2010

1. Tình hình chung về kinh tế - xãhội của địa phương  

- Đặc điểm tình hình cũng như nhữngthuận lợi, khó khăn trong thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội kỳ báocáo.

- Những nét chung về kết quả thựchiện các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

2. Tình hình thực hiện chỉ tiêu kếhoạch về lao động, người có công và xã hội

- Công tác hướng dẫn, triển khai kếhoạch, dự toán ngân sách trên địa bàn (các văn bản, các hoạt động triển khaicủa UBND tỉnh, Sở…) đến cơ sở.

- Các giải pháp của địa phương trongchỉ đạo điều hành thực hiện chỉ tiêu kế hoạch về lĩnh vực lao động, người cócông và xã hội, như: ban hành các cơ chế chính sách đặc thù của địa phương; xâydựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến; đổi mới phương pháp, cáchthức chỉ đạo điều hành, phân công, phân cấp…

- Kết quả thực hiện chỉ tiêu, nhiệmvụ kế hoạch, dự toán trình bày thuyết minh gọn và các số liệu tổng hợp; số liệuchi tiết đưa vào phụ lục (theo mẫu đính kèm).

3. Tình hình triển khai thực hiệncác nhiệm vụ trọng tâm

- Công tác phổ biến, tuyên truyềngiáo dục pháp luật, chính sách các lĩnh vực của ngành, nhất là những vấn đềmới: các hình thức, số lượng các lớp, đợt và số người tham gia.

- Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệutrên các lĩnh vực của ngành: các lĩnh vực đã xây dựng được cơ sở dữ liệu, trongđó đã ứng dụng công nghệ thông tin; các lĩnh vực đang xây dựng…

- Thực hiện cải cách hành chính trênđịa bàn (cải cách thể chế; cải cách bộ máy hành chính; đổi mới, nâng cao chấtlượng đội ngũ cán bộ, công chức; cải cách tài chính công; thực hiện cơ chế 1cửa…).

- Công tác thanh tra, kiểm tra: sốcuộc thanh tra; số sai phạm được phát hiện; kết quả xử lý.

- Thực hiện pháp luật về thực hànhtiết kiệm, chống lãng phí; phòng chống tham nhũng (các vụ việc tiêu cực, thamnhũng bị phát hiện và kết quả xử lý…)

- Thực hiện chế độ báo cáo của địaphương theo yêu cầu của cấp trên.

4. Riêng đối với các tỉnh Miền Trungtừ Nghệ An đến Bình Thuận, báo cáo thêm về tình hình thiên tai, lũ lụt vừa quavà kết quả khắc phục:

4.1. Thiệt hại chung

- Thiệt hại về người: số người chết;số người mất tích; số người bị thương.

- Thiệt hại về nhà cửa: số nhà bị sập,trôi; số nhà bị hư hỏng nặng; số nhà bị ngập nước.

- Thiệt hại về sản xuất

+ Diện tích lúa, hoa mầu, nuôi trồngthủy sản bị mất;

+ Diện tích đất không thể sản xuấtđược.

- Dự báo khả năng thiếu lương thựccủa người dân

+ Số hộ thiếu lương thực: ………… hộ

+ Số khẩu thiếu lương thực: …………người

- Bình quân số tháng thiếu lươngthực: ………… tháng

Trong đó:

01 tháng ………… hộ; ………… người

02 tháng ………… hộ; ………… người

03 tháng ………… hộ; ………… người

Trên 3 tháng ………… hộ; ………… người.

4.2. Tình hình thiệt hại về côngtrình, cơ sở vật chất của ngành (Sở báo cáo tình hình thiệt hại các cơ sở vậtchất của ngành (nếu có) và hướng khắc phục

- Các nghĩa trang, công trình tưởngniệm Liệt sỹ

- Trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡngngười có công

- Trung tâm Bảo trợ xã hội

- Trường dạy nghề, Trung tâm giớithiệu việc làm do ngành quản lý

5. Những khó khăn, vướng mắc

- Về pháp luật, chính sách, cơ chếvà chỉ đạo của cấp trên.

- Về tổ chức thực hiện và chỉ đạođiều hành.

- Những khó khăn, vướng mắc do đặcthù cụ thể của địa phương.

II. KẾ HOẠCH 2011

- Chỉ tiêu kế hoạch về lao động,người có công và xã hội trên địa bàn.

- Nhiệm vụ trọng tâm (cụ thể hóathành các dự án, đề án, chương trình) để đảm bảo thực hiện thắng lợi toàn diệncác chỉ tiêu kế hoạch và nhiệm vụ công tác năm 2011.

- Những kiến nghị, đề xuất của Sởđối với UBND tỉnh/thành phố, Bộ và các Bộ, ngành trung ương./.

 

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Tỉnh/thành phố………………….

PHỤ LỤC BÁO CÁO

TÌNH HÌNH CÔNG TÁC LAO ĐỘNG, NGƯỜICÓ CÔNG VÀ XÃ HỘI
(Mẫu kèm theo công văn số 3966/LĐTBXH-VP ngày 11 tháng 11 năm 2010)

1. LAO ĐỘNG - VIỆC LÀM

TT

Chỉ tiêu

Đơn vị tính

2010 và 5 năm 2006 - 2010

KH 2011 và 5 năm 2011 - 2015

Kế hoạch

Thực hiện

2010

5 năm 2006 - 2010

TH 2010

TH/KH 2010

5 năm 2006 - 2010

TH/KH 5 năm

2011

5 năm 2011 - 2015

1

Dân số

người

Trong đó: - Thành thị

- Nông thôn

2

Dân số trong độ tuổi lao động

Trong đó: - Thành thị

- Nông thôn

3

Số lao động tham gia hoạt động kinh tế

- Chia theo khu vực

+ Lao động khu vực thành thị

+ Lao động khu vực nông thôn

- Chia theo nhóm ngành

+ Nông, lâm, ngư nghiệp

+ Công nghiệp và XDCB

+ Dịch vụ

2

Cơ cấu lao động

%

Trong đó: - Nông, lâm, ngư nghiệp

- Công nghiệp và XDCB

- Dịch vụ

3

Tổng số lao động được tạo việc làm

người

- Việc làm trong nước

Trong đó: - Nông, lâm, ngư nghiệp

- Công nghiệp và XDCB

- Dịch vụ

- Xuất khẩu lao động

4

Tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị

%

5

Thực hiện CTMTQG Việc làm

5.1

Quỹ quốc gia Việc làm

- Tổng nguồn vốn cho vay (cả TW, ĐP)

Tr.đồng

Trong đó: + Vốn thu hồi

+ Vốn mới bổ sung

- Số dự án được duyệt vay vốn

Dự án

- Số tiền cho các dự án vay

Tr.đồng

- Số lao động được tạo việc làm

người

5.2

Tập huấn nâng cao năng lực cán bộ quản lý lao động - việc làm

- Số cán bộ tập huấn

người

- Kinh phí thực hiện

Tr.đồng

Trong đó: Ngân sách trung ương

5.3

Đầu tư Trung tâm GTVL

Trong đó: - Ngân sách Trung ương

- Ngân sách địa phương

5.4

Hoạt động của Trung tâm GTVL việc làm

Số người được tư vấn giới thiệu việc làm

người

Trong đó: số người tìm được việc làm

5.5

Số lần tổ chức sàn giao dịch việc làm

lần

- Số đơn vị tham gia

đơn vị

- Số người đăng ký tìm việc làm

người

Trong đó: số người được tuyển dụng thông qua sàn giao dịch

6

Quan hệ lao động

6.1

Số doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn

D nghiệp

Trđó: - Doanh nghiệp nhà nước

- Doanh nghiệp có vốn đầu tư NN

- Doanh nghiệp dân doanh

6.2

Số doanh nghiệp ký kết thỏa ước lao động tập thể

D nghiệp

Trđó: - Doanh nghiệp nhà nước

- Doanh nghiệp có vốn đầu tư NN

- Doanh nghiệp dân doanh

6.3

Số lao động làm việc trong các doanh nghiệp

người

Trđó: - Doanh nghiệp nhà nước

- Doanh nghiệp có vốn đầu tư NN

- Doanh nghiệp dân doanh

6.4

Số lao động làm việc từ 3 tháng trở lên trong các doanh nghiệp

Trđó: - Doanh nghiệp nhà nước

- Doanh nghiệp có vốn đầu tư NN

- Doanh nghiệp dân doanh

6.5

Số lao động làm việc từ 3 tháng trở lên trong các doanh nghiệp có hợp đồng lao động

Trđó: - Doanh nghiệp nhà nước

- Doanh nghiệp có vốn đầu tư NN

- Doanh nghiệp dân doanh

6.6

Số vụ đình công xảy ra tại địa phương

Vụ

Trđó: - Doanh nghiệp nhà nước

- Doanh nghiệp có vốn đầu tư NN

- Doanh nghiệp dân doanh

7

An toàn lao động

7.1

 Số vụ tai nạn lao động

Trong đó: số vụ có người chết

7.2

Số người bị tai nạn lao động

người

Trong đó: - Số người chết

- Số người bị thương

7.3

Số doanh nghiệp để xảy ra tai nạn chết người

D nghiệp

7.4

Số doanh nghiệp có lao động mắc bệnh nghề nghiệp

7.5

Số doanh nghiệp làm tốt công tác ATVSLĐ

7.6

Số doanh nghiệp vi phạm quy định của pháp luật về ATVSLĐ

7.7

Thực hiện CTQG Bảo hộ Lao động

- Số cán bộ quản lý an toàn, thanh tra lao động được tập huấn về ATVSLĐ

người

- Số người sử dụng lao động, cán bộ an toàn lao động của các doanh nghiệp được tập huấn về ATVSLĐ

- Số người lao động được tập huấn về ATVSLĐ

Trong đó: số người làm nghề, công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ

- Số vụ tai nạn lao động được điều tra đúng hạn

vụ

- Số máy móc thiết bị được trang cấp phục vụ cho công tác quản lý về ATVSLĐ

- Kinh phí thực hiện chương trình

Tr.đồng

Trong đó: + Ngân sách Trung ương

+ Ngân sách địa phương

8

Tuyên truyền phổ biến pháp luật về lao động

- Số lượt người được tuyên truyền

lượt

- Số doanh nghiệp được tuyên truyền

D nghiệp

9

Số lao động người nước ngoài đang làm việc tại các doanh nghiệp

người

Trong đó: - Lao động CMKT

- Lao động phổ thông

2. DẠY NGHỀ

TT

Chỉ tiêu

Đơn vị tính

2010 và 5 năm 2006 - 2010

KH 2011 và 5 năm 2011 - 2015

Kế hoạch

Thực hiện

2010

5 năm 2006 - 2010

TH 2010

TH/KH 2010

5 năm 2006 - 2010

TH/KH 5 năm

2011

5 năm 2011 - 2015

1

Số cơ sở dạy nghề tăng thêm trong kỳ

Cơ sở

Trong đó:

1.1

Trường Cao đẳng nghề

Trong đó trường ngoài công lập

1.2

Trường trung cấp nghề

Trong đó trường ngoài công lập

1.3

Trung tâm dạy nghề

Trong đó trung tâm dạy nghề công lập (trung tâm dạy nghề quận, huyện)

2

Tổng số cơ sở dạy nghề trên địa bàn

Trong đó

2.1

Trường Cao đẳng nghề

Trong đó trường ngoài công lập

2.2

Trường trung cấp nghề

Trong đó trường ngoài công lập

2.3

Trung tâm dạy nghề

Trong đó trung tâm dạy nghề công lập (trung tâm dạy nghề quận, huyện)

3

Tuyển mới Dạy nghề

Người

3.1

Cao đẳng nghề

3.2

Trung cấp nghề

3.3

Sơ cấp nghề và dạy nghề thường xuyên

Trong đó:

+ Dạy nghề cho lao động nông thôn

* Thanh niên dân tộc

* Lao động bị thu hồi

+ Dạy nghề cho người tàn tật

4

Thực hiện dự án tăng cường năng lực dạy nghề (CTMTQG Giáo dục - Đào tạo)

4.1

Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị

- Trường trọng điểm

trường

Kinh phí thực hiện

Tr.đồng

Trong đó: + Ngân sách trung ương

+ Ngân sách địa phương

- Trường khó khăn

trường

Kinh phí thực hiện

Tr.đồng

Trong đó: + Ngân sách trung ương

+ Ngân sách địa phương

- Số Trung tâm dạy nghề được hỗ trợ

TTâm

Kinh phí thực hiện

Tr.đồng

Trong đó: + Ngân sách trung ương

+ Ngân sách địa phương

4.2

Hỗ trợ dạy nghề cho đối tượng đặc thù

- Số người được hỗ trợ

người

Trong đó: + Lao động nông thôn

+ Người tàn tật

Kinh phí hỗ trợ trong năm

Tr.đồng

Trong đó: + Ngân sách trung ương

+ Ngân sách địa phương

5

Đề án dạy nghề cho lao động nông thôn

5.1

Đầu tư cơ sở vật chất

Số Trung tâm dạy nghề, trường Trung cấp nghề huyện, trường Thủ công mỹ nghệ, Trung tâm giáo dục thường xuyên có dạy nghề được đầu tư

Cơ sở

- Kinh phí

Tr.đồng

+ NSTW

+ NSĐP

5.2

Hỗ trợ lao động nông thôn học nghề

- Số người được hỗ trợ

Người

- Kinh phí

Tr.đồng

5.3

Thí điểm các mô hình dạy nghề

- Số mô hình thí điểm

Mô hình

- Kinh phí thực hiện

Tr.đồng

6

Tỷ lệ lao động qua đào tạo

%

Trong đó: tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề

%

3. GIẢM NGHÈO, BẢO TRỢ XÃ HỘI

TT

Chỉ tiêu

Đơn vị tính

2010 và 5 năm 2006 - 2010

KH 2011 và 5 năm 2011 - 2015

Kế hoạch

Thực hiện

2010

5 năm 2006 - 2010

TH 2010

TH/KH 2010

5 năm 2006 - 2010

TH/KH 5 năm

2011

5 năm 2011 - 2015

I

Giảm nghèo

1

Tổng số hộ dân cư

Hộ

- Số hộ nghèo

Tỷ lệ hộ nghèo

%

- Số hộ cận nghèo

Hộ

2

Thực hiện CTMTQG Giảm nghèo

2.1

Số lượt hộ được vay vốn XĐGN trong kỳ

Lượt hộ

Số tiền cho vay

Tr.đồng

2.2

Số lượt hộ nghèo được hướng dẫn cách làm ăn (khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư)

Lượt hộ

Kinh phí thực hiện

Tr.đồng

2.3

Số hộ nghèo được hỗ trợ điều kiện sản xuất

Hộ

Kinh phí thực hiện

Tr.đồng

2.4

Số hộ nghèo cần hỗ trợ nhà ở

Hộ

Trong đó: Số được hỗ trợ trong kỳ

Kinh phí thực hiện

Tr.đồng

2.5

Số xã nghèo (ngoài chương trình 135)

- Số xã được hỗ trợ xây dựng công trình hạ tầng

+ Số công trình được xây dựng

Cơ sở

+ Kinh phí thực hiện

Tr.đồng

2.6

Số cán bộ được đào tạo làm công tác XĐGN

Người

Kinh phí thực hiện

Tr.đồng

2.7

Số người thuộc hộ nghèo được hỗ trợ y tế, giáo dục

Người

- Số người được mua thẻ bảo hiểm y tế

Người

Kinh phí thực hiện

Tr.đồng

- Số học sinh được miễn học phí, đóng góp

Học sinh

Kinh phí thực hiện

Tr.đồng

2.8

Số người thuộc hộ cận nghèo được hỗ trợ y tế, giáo dục

Người

- Số người được mua thẻ bảo hiểm y tế

Người

Kinh phí thực hiện

Tr.đồng

- Số học sinh được miễn học phí, đóng góp

Học sinh

Kinh phí thực hiện

Tr.đồng

II

Thực hiện chính sách bảo trợ xã hội

1

Cứu trợ đột xuất

- Số hộ được cứu trợ

Hộ

- Số nhân khẩu được cứu trợ

- Kinh phí thực hiện

Tr.đồng

Trong đó: + Ngân sách Trung ương

+ Ngân sách địa phương

+ Huy động từ cộng đồng

2

Trợ cấp xã hội thường xuyên

2.1

Tổng số đối tượng cần trợ cấp xã hội

người

- Người cao tuổi

- Người tàn tật

- Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

- Đối tượng khác

2.2

Số đối tượng đã được hưởng trợ cấp xã hội tại cộng đồng

- Người cao tuổi

- Người tàn tật

- Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

- Đối tượng khác

Kinh phí thực hiện

Tr.đồng

2.3

Số đối tượng được nuôi dưỡng tại cơ sở BTXH

người

- Người cao tuổi

- Người tàn tật

- Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

- Đối tượng khác

Kinh phí thực hiện

Tr.đồng

3

Cơ sở bảo trợ xã hội

- Số cơ sở trên địa bàn

cơ sở

Trong đó: + Cơ sở nhà nước

+ Cơ sở ngoài nhà nước

- Số cơ sở được đầu tư trong kỳ

Trong đó: + Cơ sở nhà nước

Kinh phí

Tr.đồng

+ Cơ sở ngoài nhà nước

cơ sở

Kinh phí

Tr.đồng

3

Số đối tượng được cấp DCCH, xe lăn

Người

Kinh phí thực hiện

Tr.đồng

4. THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH NGƯỜI CÓCÔNG

TT

Chỉ tiêu

Đơn vị tính

2010 và 5 năm 2006 - 2010

KH 2011 và 5 năm 2011 - 2015

Kế hoạch

Thực hiện

2010

5 năm 2006 - 2010

TH 2010

TH/KH 2010

5 năm 2006 - 2010

TH/KH 5 năm

2011

5 năm 2011 - 2015

I

Xác nhận, công nhận người hưởng chính sách ưu đãi người có công

1

Số đối tượng được công nhận trong kỳ

người

2

Số hồ sơ còn tồn đọng trong kỳ

hồ sơ

II

Thực hiện dự toán kinh phí ưu đãi NCC

1

Trợ cấp thường xuyên

2

Trợ cấp 1 lần

III

Công tác mộ, nghĩa trang liệt sỹ

1

Số nghĩa trang liệt sỹ được xây, sửa, nâng cấp

N, trang

Kinh phí thực hiện

Tr.đồng

Trong đó: + Ngân sách Trung ương

+ Ngân sách địa phương

2

Số đài tưởng niệm liệt sỹ được xây, sửa, nâng cấp

Đài

Kinh phí thực hiện

Tr.đồng

Trong đó ngân sách trung ương

3

Số nhà bia ghi tên liệt sỹ được xây, sửa, nâng cấp

Nhà bia

Kinh phí thực hiện

Tr.đồng

Trong đó ngân sách trung ương

4

Số mộ liệt sỹ được quy tập vào NTLS

Mộ

Kinh phí thực hiện

Tr.đồng

5

Số mộ liệt sỹ trong nghĩa trang được di chuyển theo nguyện vọng của gia đình

Mộ

IV

Số cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng NCC

Cơ sở

1

Số cơ sở được đầu tư trong kỳ

2

Kinh phí thực hiện

Tr.đồng

Trong đó: + Ngân sách Trung ương

+ Ngân sách địa phương

V

Thực hiện phong trào đền ơn đáp nghĩa

1

Tổng số xã, phường trên địa bàn

2

Tổng số xã, phường được công nhận làm tốt công tác chăm sóc thương binh, gia đình liệt sỹ và người có công

Trong đó: số xã, phường được công nhận mới

3

Số hộ chính sách thuộc diện hộ nghèo

Hộ

4

Tỷ lệ hộ chính sách có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của dân cư địa phương nơi cư trú

%

5

Số bà mẹ Việt Nam anh hùng được phụng dưỡng

Người

Kinh phí thực hiện

Tr.đồng

6

Số hộ chính sách còn nhà ở dột nát, nhà tạm

Hộ