BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3968/TCT-QLN
V/v cấp hóa đơn bán lẻ cho từng lần bán sản phẩm

Hà Nội, ngày 28 tháng 09 năm 2015

Kínhgửi: Công ty TNHH Khai thác vàng Bồng Miêu
(Địa chỉ: 630-632 Ngô Quyền, quận Sơn Trà, thành phố
Đà Nẵng)

Tổng cục Thuế nhận được Công văn số435- 15/BGM ngày 11/9/2015 của Công ty TNHH Khai thác vàng Bồng Miêu về việcphúc đáp Công văn số 3620/TCT-QLN ngày 04/9/2015 của Tổng cục Thuế. Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Ngày 04/9/2015, Tổng cục Thuế đãban hành Công vănsố 3620/TCT-QLN về việccấp hóa đơn bán lẻ cho từng lần bán sản phẩm của Công ty TNHH Khai thác Vàng BồngMiêu, theo đó: “Để đảm bảo thực hiện nghiêm minh các biện pháp cưỡng chế nợ thuếtheo đúng quy định của pháp luật, Tổng cục Thuế thông báo dừng thực hiện Côngvănsố 3289/TCT-QLN ngày 14/8/2015 về việcsử dụng hóa đơn bán lẻ cho từng lần bán sản phẩm của Công ty TNHH Khai thácVàng Bồng Miêu. Đồng thời đề nghị Cục Thuế tỉnh Quảng Nam tiếp tục thực hiệnquyết định cưỡng chế nợ thuế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trịsử dụng theo Quyết định số 7138/QĐ-CT ngày 28/11/2014 của Cục Thuế tỉnh QuảngNam đối với Công ty TNHH Khai thác Vàng Bồng Miêu để thu hồi tiền thuế nợ vàoNSNN.”

- Tại Khoản 3 Điều 9Thông tư số 215/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướngdẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành chínhthuế quy định như sau:

“Quyết định cưỡng chế chấm dứt hiệulực kể từ khi đối tượng bị cưỡng chế chp hành xong quyết định xửlý vi phạm hành chính về thuế; đi tượng bị cưỡngchế đã nộp đủ tiền thuế nợ, tiền phạt, tiền chậm nộptiền thuế vào ngân sách nhà nước.

Căn cứ để chấm dứt hiệu lực của quyết định cưỡng chế thuế là chứng từ nộp đủ tiền thuế, tiền phạt, tiềnchậm nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước của đối tượng bị cưỡng chế có xác nhậncủa kho bạc nhà nước, tổ chức tín dụng hoặctổ chức được phép ủy nhiệm thu thuế của đối tượng bị cưỡng chế”.

Căn cứ quy định nêu trên, đề nghịCông ty TNHH Khai thác vàng Bồng Miêu thực hiện nộp đầy đủ tiền thuế nợ, tiềnphạt, tiền chậm nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước để chấm dứt hiệu lực củaquyết định cưỡng chế theo quy định tại Khoản 3 Điều 9 Thông tư số215/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHHKhai thác vàng Bồng Miêu được biết./.


Nơi nhận:

- Như trên;
- Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Tổng cục trưởng (để b/c);
- Cục Thuế tỉnh Quảng Nam (để biết);
- Vụ Pháp chế - TCT;
- Lưu: VT, QLN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG




Phi Vân Tuấn