BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ
PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 397/BNN-TCTL
V/v thực hiện và thanh toán vốn ngân sách Nhà nước đối với các dự án đường cứu hộ, cứu nạn, tỉnh Yên Bái

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2012

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn nhận được văn bản số 490/VPCP-KTTH ngày 20/01/2012 của Văn phòng Chính phủđề nghị có ý kiến về việc Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ cho phép giảingân các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước ứng trước của kế hoạch năm2011, tỉnh Yên Bái, tại văn bản số 860/BTC-ĐT ngày 17/01/2012. Sau khi nghiêncứu, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

Các dự án đường cứu hộ cứu nạn củatỉnh Yên Bái theo đề nghị của Bộ Tài chính thuộc danh mục các dự án đường cứuhộ cứu nạn cho nhân dân trong vùng bão lũ giai đoạn 2011 -2015 được Thủ tướngChính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1962/QĐ-TTg ngày 25/10/2010. Việc Uỷ bannhân dân tỉnh Yên Bái thực hiện và thanh toán các dự án nêu trên sau thời điểm31/01/2011 là chưa phù hợp với ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn SinhHùng (nay là Chủ tịch Quốc hội) tại công văn số 261/VPCP-KTTH ngày 13/01/2011về việc thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản. Tuy nhiên, Yên Bái là tỉnh cònhạn chế về ngân sách, vì vậy Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thống nhấtvới đề nghị của Bộ Tài chính không thu hồi số vốn Tỉnh đã giải ngân cho các dựán trên, từng bước nâng cao năng lực công tác phòng chống lụt, bão của địaphương.

Đề nghị Văn phòng Chính phủ tổnghợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đào Xuân Học