BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 397/BXD-HĐXD
V/v: Hướng dẫn cấp GPXD

Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2009

Kính gửi: Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 401/SXD-CPXD ngày19/01/2009 của Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh xin ý kiến về việc cấp giấyphép xây dựng trong khu vực chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng. Sau khi nghiêncứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Về đề xuất số 1: Theo quy định của Luật Xây dựng và cácvăn bản hướng dẫn thực hiện, những trường hợp Sở nêu được xem xét cấp giấy phépxây dựng tạm có thời hạn theo thời hạn thực hiện quy hoạch.

2. Về đề xuất số 2 và số 3: Đây cũng là trường hợp nằm trongquy hoạch nhưng nhà nước chưa thực hiện quy hoạch thì được cấp giấy phép xâydựng tạm. Tuy nhiên, những khu vực này cần bảo đảm an toàn nên không cho xâydựng mới mà chỉ sửa chữa, cải tạo.

3. Về đề xuất số 4: Những trường hợp này có thể xem xét cấpgiấy phép xây dựng nếu tổ chức, cá nhân có nhu cầu nhưng phải phù hợp với quyhoạch chung hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt. Sau khi cấp giấy phépxây dựng, cơ quan có thẩm quyền phải bổ sung vào quy hoạch theo quy định.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Sở Xây dựngthành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VP, HĐXD (NTH-4)

KT. BỘ TRƯỞNGTHỨ TRƯỞNGBùi Phạm Khánh