TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 397/GSQL-GQ3
V/v hồ sơ cấp giấy phép nhập khẩu xe môtô hai bánh là quà tặng

Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2013

Kínhgửi: Cục Hải quan tỉnh Long An.

Trả lời công văn số 71/HQLA-NV ngày16/4/2013 của Cục Hải quan tỉnh Long An về việc nêu tại trích yếu, Cục Giám sátquản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Long Ancăn cứ công văn số 02/GSQL-GQ3 ngày 03/1/2013, công văn số 100/GSQL-GQ3 ngày05/2/2013 và công văn số 244/GSQL-GQ3 ngày 02/4/2013 của Cục Giám sát quản lývề Hải quan - Tổng cục Hải quan và hồ sơ liên quan chiếc xe gắn máy hai bánh làquà biếu, tặng (bao gồm vận đơn NON-NEGOTIABLE SEA AWAYBILL số ATRIE421020004ngày 01/10/2012) do bà Huỳnh Đào Trúc Thanh nộp, xuất trình để thực hiện cấpgiấy phép nhập khẩu xe gắn máy là hàng quà tặng theo quy định.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan -Tổng cục Hải quan trả lời nội dung trên để Cục Hải quan tỉnh Long An được biếtvà thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ3 (03b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha