NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 397/NHNN-TTGSNH
V/v xây dựng kế hoạch tăng vốn điều lệ năm tài chính 2010

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2010

Kính gửi:

- Ngân hàng thương mại nhà nước
- Ngân hàng liên doanh
- Ngân hàng trách nhiệm hữu hạn 100% vốn nước ngoài
- TCTD phi ngân hàng không phải là TCTD phi ngân hàng cổ phần

Để đảm bảo việc các tổ chức tín dụng(TCTD) thực hiện lộ trình tăng vốn điều lệ theo đúng quy định tại Nghị định 141/2006/NĐ-CP ngày 22/11/2006 của Chính phủ ban hành về mức vốn pháp định củaTCTD (Nghị định 141), Thống đốc Ngân hàng Nhà nước yêu cầu Quý Đơn vị:

1. Khẩn trương xây dựng Kế hoạchtăng vốn trong năm tài chính 2010 trình các cấp có thẩm quyền thông qua theo quyđịnh hiện hành (Trong đó, nêu rõ tiến độ thực hiện tăng vốn và phương án xử lýtrong trường hợp TCTD không đạt được mức vốn này).

2. Chậm nhất ngày 31/3/2010, cóvăn bản báo cáo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (qua Cơ quan Thanh tra giám sátngân hàng) về việc tăng vốn điều lệ của Quý đơn vị, trong đó báo cáo cụ thể về:

- Kết quả việc thực hiện tăngvốn năm 2009;

- Kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2010của Quý đơn vị nêu tại điểm 1 công văn này;

- Đề xuất biện pháp xử lý đốivới những trường hợp không đảm bảo mức vốn quy định.

3. Đề nghị các đơn vị nhận được côngvăn này nghiêm túc triển khai thực hiện và báo cáo Thống đốc Ngân hàng Nhà nướcđúng tiến độ.

Nơi nhận:
- Như trên,
- BLĐ NHNN;
- Lưu: VP, TTGSNH, TTGSNH6..

TL. THỐNG ĐỐC
CHÁNH THANH TRA, GIÁM SÁT NGÂN HÀNG
Dương Quốc Anh