TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 397/TCT-ĐTNN
V/v: Thuế TNCN đối với người nước ngoài

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2006

Kính gửi: Xí nghiệm liên doanh Mỏ NIKEL Bản Phúc

Trả lời công văn số 573/BPNM ngày 17/01/2005 củaXí nghiệm Liên doanh Mỏ NIKEL Bản Phúc về vấn đề thuế TNCN đối người nước ngoàilàm việc cho nhà thầu nước ngoài, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 10, Điều 14 Nghị địnhsố 147/2004/NĐ-CP ngày 23/07/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháplệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao, Điểm 1 Mục III Thông tư số 81/2004/TT-BTC ngày 13/08/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 147/NĐ-CP của Chính phủ thì cơ quan chỉ trả thu nhập có nghĩa vụ khấu trừ tiềnthuế trước khi chi trả thu nhập cho đối tượng nộp thuế để nộp thay tiền thuếvào NSNN. Do đó, nhà thầu nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam phải thực hiệnkhấu trừ và nộp NSNN số thuế TNCN của các nhân viên làm việc cho nhà thầu trướckhi chi trả thu nhập cho cá nhân theo quy định của pháp luật, Chủ đầu tư cótrách nhiệm cung cấp thông tin có liên quan đến nhà thầu cho cơ quan thuế đểphối hợp thu thuế TNCN.

Trường hợp cá nhân là người nước ngoài làm việccho nhà thầu nước ngoài làm việc cho nhà thầu nước ngoài không hiện diện tạiViệt Nam và có phát sinh thu nhập tại Việt Nam, về nguyên tắc các cá nhân nàyphải thực hiện kê khai đăng ký nộp thuế TNDN với cơ quan thuế quản lý đơn vị,tổ chức nơi cá nhân làm việc.

Trường hợp cá nhân nước ngoài có thu nhập màkhông đăng ký, kê khai hoặc kê khai không trung thực, không nộp thuế hoặc nộpchậm tiền thuế thì có thể bị hoãn cấp thị thực xuất cảnh hoặc tạm hoãn xuấtcảnh nếu chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế thu nhập tại Việt Nam theo quy địnhtại khoản 2 điều 7 pháp lệnh xuất cảnh, nhập cảnh, cư trú, đi lại của ngườinước ngoài tại Việt Nam.

Tổng cục Thuế trả lời để Xí nghiệp biết và thựchiện./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục thuế TP Hà Nội;
- Lưu: VP, ĐTNN (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến