ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 397/UBND-TNMT
V/v giải quyết tồn tại, vướng mắc về thực hiện chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2015

Kính gửi:

- Ban chỉ đạo Giải phóng mặt bằng Thành phố;
- Quỹ Phát triển đất Thành phố;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Sơn Tây và các quận Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm.

Xét báo cáo của Ban chỉ đạo Giải phóng mặt bằngThành phố (thay mặt liên ngành: Ban chỉ đạo Giải phóng mặt bằng Thành phố, SởLao động Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính, Sở Kếhoạchvà Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Quỹ Phát triển đất Thànhphố) tại văn bản số 1161/BC-BCĐ ngày 18 tháng 12 năm 2013 về việc giải quyếtmột số tồn tại, vướng mắc về thực hiện chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệpvà tạo việc làm khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp tại các huyện, thị xã SơnTây và các quận Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm,Ủy bannhân dân Thành phố chỉ đạo như sau:

1) Đối với trường hợp người lao động thuộc các hộgia đình trực tiếp sản xuất nông nghiệp, khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệpđã được UBND cấp huyện phê duyệt phương án hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạoviệc làm theo quy định tại khoản 3, điều 40 Quyết định số 108/2009/QĐ- UBND ngày 29/9/2009 của UBND Thành phố, nay đã học xong 01 khóa học nghề (hoặc đang học),UBNDcác huyện, thị xã Sơn Tây và cácquận Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm căn cứ phương án đã phê duyệt và quy trình, thủtục theo điều 13 Quyết định số 41/2013/QĐ- UBNDngày 25/9/2013 của UBND Thành phố để thựchiện việc hỗ trợ kinh phí học nghề cho người lao động.

2) Đối với trường hợp thu hồi đất nông nghiệp từngày 01/01/2013 (ngày Quyết định số 52/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ cóhiệu lực) đến trước ngày 06/10/2013 (ngày Quyết định số 41/2013/QĐ-UBND có hiệulực),UBNDcác huyện, thị xã Sơn Tây vàcác quận Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm căn cứ nội dung quy định tại Quyết định số41/2013/QĐ-UBND củaUBND Thành phố, chỉđạo các phòng, ban, UBND các xã (nơi thuhồi đất nông nghiệp) rà soát, tổng hợp nhu cầu hỗ trợ, báo cáo UBND Thành phố cho ý kiến trước khi phê duyệt.

3) Giao UBND các huyện, thị xã Sơn Tây và các quậnBắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm rà soát, tổng hợp nhu cầu (năm 2015) kinh phí hỗ trợhọc nghề và tạo việc làm cho người lao động theo quy định tại Quyết định số41/2013/QĐ-UBND ngày 25/9/2013 của UBND Thành phố, có văn bản đăng ký kế hoạch ứngvốn năm 2015 gửi Quỹ phát triển đất Thành phố trước ngày 23/01/2015.

4) Giao Quỹ Phát triển đất Thành phố tổng hợp, đềxuất báo cáo UBNDThành phố bố trí kinhphí hỗ trợ học nghề và tạo việc làm (năm 2015) cho người lao động theo quy địnhtại Quyết định số 41/2013/QĐ-UBND ngày25/9/2013 của UBND Thành phố khi đề xuấtkế hoạch ứng vốn năm 2015 của Quỹ Phát triển đất Thành phố./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch UBND Thành phố (để b/c);
- Các Phó Chủ tịch: Vũ Hồng Khanh, Nguyễn Văn Sửu;
- Các Sở: LĐTB&XH, KHĐT, TC, TNMT;
- VPUB: CVP, PCVP Phạm Chí Công, TNcg, KT, TH, TN(th.qn);
- Lưu: VT.
(40988-37b)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Hồng Khanh