ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3971/UB-PC
V/v khẩn trương triển khai thực hiện các Quyết định của UBND thành phố về xử phạt vi phạm hành chính.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 08 năm 2003

Kính gửi:

- Giám đốc các sở - ngành thành phố,
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận – huyện

Ngày27 tháng 6 năm 2003, Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành các Quyết định:Quyết định số 104/2003/QĐ-UB về quản lý người lang thang xin ăn, sinh sống nơicông cộng; Quyết định số 105/2003/QĐ-UB về quy định mức phạt đối với một sốhành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực vệ sinh và môi trường; Quyết định số 106/2003/QĐ-UB về áp dụng một số biện pháp xử phạt vi phạm hành chính tronglĩnh vực an toàn giao thông đường bộ; Quyết định số 107/2003/QĐ-UB về quyền hạnvà trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường – xã, thị trấn trong việcquản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố; và các Quyết định trên đã cóhiệu lực thi hành từ ngày 12 tháng 7 năm 2003. Tiếp theo đó, ngày 11 tháng 7năm 2003, Ủy ban nhân dân thành phố cũng đã ban hành Chỉ thị số 13/2003/CT-UBchỉ đạo việc triển khai thực hiện các Quyết định trên.

Qua1 tháng triển khai thực hiện các Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố về xửphạt vi phạm hành chính nhận thấy; công tác tuyên truyền quán triệt chưa thậtsâu rộng. Đồng thời có phát sinh một số vướng mắc cần được điều chỉnh khắcphục.

Đểcác Quyết định thật sự phát huy tác dụng, góp phần nâng cao hiệu quả quản lýNhà nước, tăng cường trật tự kỷ cương, xây dựng nếp sống văn minh đô thị, đặcbiệt nhân dịp thành phố tổ chức SEA Games 22 vào cuối năm 2003; Ủy ban nhân dânthành phố yêu cầu Giám đốc các sở - ngành thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dânquận – huyện thực hiện ngay một số công việc sau:

1.Lãnh đạo các sở - ngành, quận – huyện tổ chức triểnkhai thật khẩn trương và tập trung, nghiêm túc các chỉ đạo của Ủy ban nhân dânthành phố được nêu tại Chỉ thị số 13/2003/CT-UB làm quán triệt một cách sâusắc từ trong nội bộ đến mọi tầng lớp nhân dân, kịp thời phản ánh các khó khănvướng mắc khi triển khai thực hiện.

2. Để giải quyết những vướng mắc khi thực hiện các Quyếtđịnh nêu trên, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo như sau:

2.1.Ban Tổ chức Chính quyền thành phố hướng dẫn Ủy ban nhân dân phường – xã, thị trấnvề nội dung đề án và quy trình thành lập, cách thức bố trí nhân sự của Tổ quảnlý trật tự đô thị;

SởTài chánh – Vật giá thành phố hướng dẫn về kinh phí hoạt động của tổ chức này.

2.2.Kho bạc Nhà nước thành phố hướng dẫn thủ tục cấp phát biên lai thu tiền phạttại chỗ và thủ tục quyết toán tiền thu theo quy định của pháp luật hiện hành vàđảm bảo việc cấp phát đầy đủ, kịp thời biên lai thu tiền phạt theo yêu cầu củaquận – huyện, phường – xã, thị trấn.

2.3.Công an thành phố hướng dẫn chi tiết về thủ tục tạm giữ người theo thủ tục hànhchính để Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã – phường, thị trấn thực hiện đúng phápluật, đảm bảo chặt chẽ về mặt pháp lý.

2.4.Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các ngành liên quankhẩn trương soạn thảo Quy chế quản lý người lang thang xin ăn, sinh sống nơicông cộng còn trong độ tuổi lao động trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành.

2.5.Sở Tư pháp soạn thảo các biểu mẫu xử lý vi phạm hành chính có liên quan đếnviệc thực hiện các Quyết định trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành áp dụngthống nhất trên địa bàn thành phố.

Cácsở - ngành phải hoàn thành nhiệm vụ được phân công trước ngày 25 tháng 8 năm2003.

Nơi nhận:
- Như trên
- Thường trực Thành ủy
- Thường trực HĐND.TP
- Thường trực UBND.TP
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố
- Các Đoàn thể thành phố
- VPHĐ-UB: CPVP
- Các Tổ NCTH
- Lưu (PC/)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thành Tài